Diplomatska konferencija - Dablin 19.-30. maj 2008.

Indeks članaka

Konvencija o kasetnoj municiji

Države potpisnice ove Konvencije,

Duboko zabrinute cinjenicom da civilna stanovništva i pojedinci i dalje najviše stradaju zbog oružanih sukoba,

Rešene da za sva vremena okoncaju stradanja i gubitke ljudskih života koje prouzrokuje kasetna municija prilikom upotrebe, kada ne funkcioniše kako je predvideno ili kada je odbacena,

Zabrinute cinjenicom da zaostala kasetna municija ubija ili sakati civile, ukljucujuci  žene i decu, sprecava ekonomski i društveni razvoj kroz gubitak sredstava za život,  sprecava rehabilitaciju i rekonstrukciju posle sukoba, odlaže ili sprecava povratak izbeglica i interno raseljenih lica, negativno utice na nacionalne i medunarodne napore u uspostavljanju mira i humanitarne pomoci, i ima i druge ozbiljne posledice koje mogu da traju dugo godina posle njihove upotrebe,

Duboko zabrinute zbog opasnosti koju predstavljaju velike nacionalne zalihe kasetne municije koje su zadržane radi operativne upotrebe, i rešene da osiguraju brzo uništavanje tih zaliha,

Verujuci da je potrebno da efektivno doprinose, na efikasan i koordinisan nacin, rešavanju problema otklanjanja zaostale kasetne municije koja se nalazi širom sveta, i da obezbede njihovo uništavanje,

Odlucne da osiguraju puno ostvarenje prava svih žrtava kasetne municije i priznajuci njihovo neotudivo dostojanstvo,

Rešene da ucine sve što je u njihovoj moci da pruže podršku žrtvama kasetne municije, ukljucujuci medicinsku pomoc, rehabilitaciju i psihološku podršku, kao i da obezbede njihovo socijalno i ekonomsko ukljucivanje,

Prepoznavajuci potrebu da obezbede pomoc žrtvama kasetne municije koja uzima u obzir njihov uzrast i pol, kao i da se bave posebnim potrebama ugroženih grupa,

Imajuci u vidu Konvenciju o pravima lica sa invaliditetom koja, izmedu ostalog, zahteva od država potpisnica ove Konvencije da preduzmu sve da osiguraju i promovišu puno ostvarenje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svih lica sa invaliditetom bez diskriminacije bilo koje vrste po osnovu invalidnosti,

Svesne potrebe da se na odgovarajuci nacin koordinišu napori uloženi u razlicitim forumima u rešavanju problema prava i potreba žrtava razlicitih vrsta oružja, i rešene da sprece diskriminaciju medu žrtvama razlicitih vrsta oružja,

Potvrdujuci da u slucajevima koji nisu pokriveni ovom Konvencijom ili drugim medunarodnim dogovorima, civili i borci ostaju pod zaštitom i nadležnošcu principa medunarodnog prava proisteklih iz utvrdenih obicaja, principa humanosti i zahteva javne svesti,

Rešene takode da naoružanim grupama koje ne pripadaju oružanim vojnim snagama jedne države nece, ni pod kojim uslovima, biti dozvoljeno da se angažuju u bilo kojoj aktivnosti koja je toj državi zabranjena ovom Konvencijom,

Prihvatajuci globalnu medunarodnu podršku medunarodne norme koja zabranjuje upotrebu protivpešadijskih mina, sadržanu u Konvenciji o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prenosa protivpešadijskih mina i njihovom uništavanju iz 1997. godine,

Prihvatajuci takode usvajanje Protokola o eksplozivnim ostacima rata, koji je dodat Konvenciji o zabrani i ogranicenju upotrebe odredenog konvencijonalnog oružja za koje se smatra da nanosi preterane povrede ili da ima diskriminišuce posledice, i njegovo stupanje na snagu 12. novembra 2006. godine, i želeci da povecaju zaštitu civila od posledica zaostale kasetne municije u post-konfliktnim okruženjima,

Imajuci u vidu i Rezoluciju 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti, kao i Rezoluciju 1612 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o deci u oružanim sukobima,

Prihvatajuci osim toga korake preduzete tokom poslednjih godina na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou sa ciljem da se zabrani, ogranici ili obustavi upotreba, skladištenje, proizvodnja i prenos kasetne municije,

Naglašavajuci ulogu javne svesti u unapredenju principa humanosti što je dokazano globalnim zahtevom da se zaustavi stradanje civila izazvano kasetnom municijom, i priznavajuci napore koje su u tu svrhu preduzele Ujedinjene nacije, Medunarodni Crveni krst, Koalicija protiv kasetne municije, kao i druge brojne nevladine organizacije širom sveta,

Potvrdujuci Deklaraciju Oslo konferencije o kasetnoj municiji, po kojoj su države, izmedu ostalog, priznale ozbiljne posledice izazvane upotrebom kasetne municije i obavezale se da do kraja 2008. godine zakljuce pravno obavezujuci instrument koji bi zabranio upotrebu, proizvodnju, prenos i skladištenje kasetne municije koja izaziva neprihvatljive povrede civila, i koji bi utvrdio okvir za saradnju i podršku kojim bi se obezbedila odgovarajuca pomoc i rehabilitacija žrtvama i njihovim zajednicama, cišcenje zagadenih podrucja, edukacija o rizicima i uništavanje zaliha,

Naglašavajuci želju da se privuku sve države da prihvate ovu Konvenciju, i odlucne da predano rade u cilju promocije njene univerzalnosti i pune implementacije,

Bazirajuci se na principima i pravilima medunarodnog humanitarnog prava, posebno principa da pravo strane u oružanom sukobu da bira metode ili sredstva vodenja rata nije neograniceno, i posebno pravilima da strane u sukobu moraju u svako vreme da prave razliku izmedu civilnog stanovništva i boraca, kao i izmedu civilnih i vojnih objekata i da prema tome usmere svoje operacije iskljucivo na vojne objekte, da se u toku vodenja vojnih operacija stalno vodi briga da se sacuvaju civilno stanovništvo, civili i civilni objekti, kao i da civilno stanovništvo i pojedinci civili uživaju opštu zaštitu od opasnosti koje proizvode vojne operacije,

DOGOVORILE SU SE kako sledi:

Da li se sećaš da je Srbija tokom 1999. godine bombardovana kasetnim bombama. Tada je od ovog monstruoznog oružja stradalo više stotina ljudi.

Da li znaš da od zaostalih kasetnih bombi i danas stradaju građani Srbije, uglavnom civili?