Diplomatska konferencija - Dablin 19.-30. maj 2008.

Indeks članaka

Konvencija o kasetnoj municiji

Države potpisnice ove Konvencije,

Duboko zabrinute cinjenicom da civilna stanovništva i pojedinci i dalje najviše stradaju zbog oružanih sukoba,

Rešene da za sva vremena okoncaju stradanja i gubitke ljudskih života koje prouzrokuje kasetna municija prilikom upotrebe, kada ne funkcioniše kako je predvideno ili kada je odbacena,

Zabrinute cinjenicom da zaostala kasetna municija ubija ili sakati civile, ukljucujuci  žene i decu, sprecava ekonomski i društveni razvoj kroz gubitak sredstava za život,  sprecava rehabilitaciju i rekonstrukciju posle sukoba, odlaže ili sprecava povratak izbeglica i interno raseljenih lica, negativno utice na nacionalne i medunarodne napore u uspostavljanju mira i humanitarne pomoci, i ima i druge ozbiljne posledice koje mogu da traju dugo godina posle njihove upotrebe,

Duboko zabrinute zbog opasnosti koju predstavljaju velike nacionalne zalihe kasetne municije koje su zadržane radi operativne upotrebe, i rešene da osiguraju brzo uništavanje tih zaliha,

Verujuci da je potrebno da efektivno doprinose, na efikasan i koordinisan nacin, rešavanju problema otklanjanja zaostale kasetne municije koja se nalazi širom sveta, i da obezbede njihovo uništavanje,

Odlucne da osiguraju puno ostvarenje prava svih žrtava kasetne municije i priznajuci njihovo neotudivo dostojanstvo,

Rešene da ucine sve što je u njihovoj moci da pruže podršku žrtvama kasetne municije, ukljucujuci medicinsku pomoc, rehabilitaciju i psihološku podršku, kao i da obezbede njihovo socijalno i ekonomsko ukljucivanje,

Prepoznavajuci potrebu da obezbede pomoc žrtvama kasetne municije koja uzima u obzir njihov uzrast i pol, kao i da se bave posebnim potrebama ugroženih grupa,

Imajuci u vidu Konvenciju o pravima lica sa invaliditetom koja, izmedu ostalog, zahteva od država potpisnica ove Konvencije da preduzmu sve da osiguraju i promovišu puno ostvarenje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svih lica sa invaliditetom bez diskriminacije bilo koje vrste po osnovu invalidnosti,

Svesne potrebe da se na odgovarajuci nacin koordinišu napori uloženi u razlicitim forumima u rešavanju problema prava i potreba žrtava razlicitih vrsta oružja, i rešene da sprece diskriminaciju medu žrtvama razlicitih vrsta oružja,

Potvrdujuci da u slucajevima koji nisu pokriveni ovom Konvencijom ili drugim medunarodnim dogovorima, civili i borci ostaju pod zaštitom i nadležnošcu principa medunarodnog prava proisteklih iz utvrdenih obicaja, principa humanosti i zahteva javne svesti,

Rešene takode da naoružanim grupama koje ne pripadaju oružanim vojnim snagama jedne države nece, ni pod kojim uslovima, biti dozvoljeno da se angažuju u bilo kojoj aktivnosti koja je toj državi zabranjena ovom Konvencijom,

Prihvatajuci globalnu medunarodnu podršku medunarodne norme koja zabranjuje upotrebu protivpešadijskih mina, sadržanu u Konvenciji o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prenosa protivpešadijskih mina i njihovom uništavanju iz 1997. godine,

Prihvatajuci takode usvajanje Protokola o eksplozivnim ostacima rata, koji je dodat Konvenciji o zabrani i ogranicenju upotrebe odredenog konvencijonalnog oružja za koje se smatra da nanosi preterane povrede ili da ima diskriminišuce posledice, i njegovo stupanje na snagu 12. novembra 2006. godine, i želeci da povecaju zaštitu civila od posledica zaostale kasetne municije u post-konfliktnim okruženjima,

Imajuci u vidu i Rezoluciju 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti, kao i Rezoluciju 1612 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o deci u oružanim sukobima,

Prihvatajuci osim toga korake preduzete tokom poslednjih godina na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou sa ciljem da se zabrani, ogranici ili obustavi upotreba, skladištenje, proizvodnja i prenos kasetne municije,

Naglašavajuci ulogu javne svesti u unapredenju principa humanosti što je dokazano globalnim zahtevom da se zaustavi stradanje civila izazvano kasetnom municijom, i priznavajuci napore koje su u tu svrhu preduzele Ujedinjene nacije, Medunarodni Crveni krst, Koalicija protiv kasetne municije, kao i druge brojne nevladine organizacije širom sveta,

Potvrdujuci Deklaraciju Oslo konferencije o kasetnoj municiji, po kojoj su države, izmedu ostalog, priznale ozbiljne posledice izazvane upotrebom kasetne municije i obavezale se da do kraja 2008. godine zakljuce pravno obavezujuci instrument koji bi zabranio upotrebu, proizvodnju, prenos i skladištenje kasetne municije koja izaziva neprihvatljive povrede civila, i koji bi utvrdio okvir za saradnju i podršku kojim bi se obezbedila odgovarajuca pomoc i rehabilitacija žrtvama i njihovim zajednicama, cišcenje zagadenih podrucja, edukacija o rizicima i uništavanje zaliha,

Naglašavajuci želju da se privuku sve države da prihvate ovu Konvenciju, i odlucne da predano rade u cilju promocije njene univerzalnosti i pune implementacije,

Bazirajuci se na principima i pravilima medunarodnog humanitarnog prava, posebno principa da pravo strane u oružanom sukobu da bira metode ili sredstva vodenja rata nije neograniceno, i posebno pravilima da strane u sukobu moraju u svako vreme da prave razliku izmedu civilnog stanovništva i boraca, kao i izmedu civilnih i vojnih objekata i da prema tome usmere svoje operacije iskljucivo na vojne objekte, da se u toku vodenja vojnih operacija stalno vodi briga da se sacuvaju civilno stanovništvo, civili i civilni objekti, kao i da civilno stanovništvo i pojedinci civili uživaju opštu zaštitu od opasnosti koje proizvode vojne operacije,

DOGOVORILE SU SE kako sledi:Clan 1
Opšte obaveze i obim primene


1.    Svaka država potpisnica nikad ni pod kojim okolnostima nece preduzeti sledece:
(a) upotrebiti kasetnu municiju;
(a)    razvijati, proizvoditi ili na neki drugi nacin nabavljati, skladištiti, zadržavati ili vršiti prenos bilo kome, direktno ili indirektno, kasetne municije;
(b)    pomagati, podsticati ili navesti bilo koga da preduzme bilo koju aktivnost koja je zabranjena državi potpisnici ove Konvencije.

2.    Stav 1 ove Konvencije primenjuje se, mutatis mutandis, na eksplozivne bombice koje su specificno dizajnirane da budu rasute ili oslobodene iz kontejnera koji je zakacen za avion.
3.    Ova Konvencija se ne primenjuje na protivpešadijske mine.


Clan 2
Definicije

Za svrhe ove Konvencije:

1.    "Žrtve kasetne municije" podrazumevaju lica koja su ubijena ili pretrpela fizicku ili psihološku povredu, ekonomski gubitak, društvenu marginalizaciju ili bitno umanjeno ostvarivanje svojih prava izazvano upotrebom kasetne municije. One podrazumevaju lica koja su pretrpela direktne posledice od kasetne municije, zajedno sa njihovim ugroženim porodicama i zajednicama;

2.    „Kasetna municija“ podrazumeva konvencionalnu municiju koja je dizajnirana tako da rasipa ili oslobada eksplozivne podmunicije od kojih svaka teži manje od 20 kilograma i sadrži ovu eksplozivnu podmuniciju. Ovo ne ukljucuje sledece:
a)    municiju ili podmuniciju koja je dizajnirana tako da oslobada signalne rakete, dim, pirotehnicka sredstva ili municiju koja je dizajnirana iskljucivo za protivvazdušnu odbranu;
b)    municiju ili podmuniciju koja je dizajnirana tako da proizvodi elektricne ili elektronske efekte;
c)    municiju koja, da bi se izbegle diskriminišuce posledice na jednu zonu i opasnost od neeksplodirane podmunicije, poseduje svaku od sledecih karakteristika:
i.    svaka municija sadrži manje od deset eksplozivnih podmunicija;
ii.    svaka eksplozivna podmunicija teži više od cetiri kilograma;
iii.    svaka eksplozivna podmunicija dizajnirana je tako da detektuje i angažuje jedan jedini pojedinacni cilj
iv.    svaka eksplozivna podmunicija opremljena je elektronskim mehanizmom za samouništenje;
v.    svaka eksplozivna podmunicija opremljena je elektronskim uredajem za samodeaktiviranje;

3.    „Eksplozivna podmunicija“ je konvencionalna municija koja se, da bi obavila svoj zadatak, rasprskava ili oslobada iz kasetne municije i napravljena je da deluje tako što detonira eksplozivno punjenje pre, prilikom ili nakon udara;

4.    „Kasetna municija koja je podbacila“ podrazumeva kasetnu municiju koja je ispaljena, izbacena, lansirana ili na drugi nacin oslobodena i koja je trebalo da raspe ili oslobodi eksplozivne podmunicije, ali do toga nije došlo.
5.    Neeksplodirana podmunicija podrazumeva eksplozivnu podmuniciju koju je rasulo ili oslobodilo oružje sa podmunicijom, ili koja se od njega odvojila na neki drugi nacin i nije eksplodirala a trebalo je;
6.    „Odbacena kasetna municija“ podrazumeva oružje sa podmunicijom ili eksplozivnu podmuniciju koja nije iskorišcena, koja je napuštena ili odbacena i više se ne nalazi pod kontrolom strane koja ju je napustila ili odbacila. Odbacena kasetna municija je mogla ili ne da bude pripremljena za upotrebu;
7.     „Zaostala kasetna municija“ podrazumeva kasetnu municiju koja je podbacila,  odbacenu kasetnu municiju i neeksplodiranu podmuniciju i neeksplodirane bombice;
8.    „Transfer“ podrazumeva, pored fizickog premeštanja kasetne municije na ili sa državne teritorije, prenos vlasništva ili kontrole nad kasetnom municijom, ali ne podrazumeva prenos teritorije koja je zagadena zaostalom kasetnom municijom.
9.    Mehanizam za samouništenje podrazumeva mehanizam sa automatskim funkcionisanjem ugraden u municiju koji se dodaje primarnom upaljacu i koji obezbeduje uništavanje municije kojoj je dodat;
10.    Deaktiviranje podrazumeva automatski proces koji nepovratnim trošenjem jedne komponente cini municiju neoperabilnom, na primer baterije koja je bitna za funkcionisanje municije;
11.    Oblast zagadena kasetnom municijom podrazumeva oblast za koje se zna ili sumnja da je zagadena zaostalom kasetnom municijom;
12.    Mina je municija koja je napravljena tako da bude stavljena ispod, na ili blizu zemlje ili druge površine i da eksplodira u prisustvu, blizini ili u kontaktu sa osobom ili vozilom;
13.    Eksplozivna bombica podrazumeva konvencionalnu municiju koja teži manje od 20 kilograma, nije sama pokrenuta  vec je rasuta ili oslobodena iz kontejnera da bi mogla da obavi svoju funkciju i koja je dizajnira da funkcioniše tako što detonira eksplozivno punjenje pre, prilikom ili posle udara;
14.    Kontejner podrazumeva nosac koji je dizajniran tako da rasipa ili osloboda eksplozivne bombice i koji je u vreme rasipanja ili oslobadanja zakacen za avion;
15.    Neeksplodirana bombica podrazumeva eksplozivnu bombicu koja je rasuta, oslobodena ili na drugi nacin odvojena od kontejnera i koja nije eksplodirala kao što je bilo predvideno.

Clan 3
Skladištenje i uništavanje zaliha


1.    Svaka država potpisnica, u skladu sa nacionalnim propisima,  preuzima na sebe obavezu da izdvoji svu kasetnu municiju koja je u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom od municije koja je zadržana za operativnu upotrebu i da je obeleži u cilju uništavanja.

2.    Svaka država potpisnica preuzima obavezu da uništi ili obezbedi uništavanje sve kasetne municije na koju se odnosi stav 1 ovog clana što je pre moguce, ali ne kasnije od osam godina po stupanju na snagu ove Konvencije za tu državu potpisnicu. Svaka država potpisnica se obavezuje da preduzme mere kojima ce se obezbediti da metode uništavanja budu u skladu sa primenljivim medunarodnim standardima za zaštitu javnog zdravlja i životne sredine.

3.    Ako država potpisnica smatra da nije u mogucnosti da uništi ili osigura uništenje sve kasetne municije obuhvacene stavom 1 ovog clana u roku od osam godina od stupanja na snagu ove Konvencije za tu državu potpisnicu, ona može da podnese zahtev na Sastanku država potpisnica ili prilikom Ponovljene konferencije za produženje roka za dovršenje uništavanja te kasetne municije na period do cetiri godine.  Država potpisnica može u izuzetnim okolnostima tražiti dodatna produženja na period od najviše cetiri godine. Tražena produženja nece prevazilaziti broj godina koje su striktno potrebne za tu državu potpisnicu da izvrši svoje obaveze iz stava 2 ovog clana.

4.    Svaki zahtev za produženje mora da sadrži:

(a)    trajanje predloženog produženja;
(b)    detaljno objašnjenje razloga za predloženo produženje ukljucujuci finansijska i tehnicka sredstva koja su raspoloživa ili tražena od strane države potpisnice za uništavanje svih kasetnih municija na koje se odnosi stav 1 ovog clana, i tamo gde je to moguce izuzetne okolnosti koje to opravdavaju;
(c)     plan kojim se precizira kako ce se i kada izvršiti uništavanje zaliha;
(d)    kolicinu i vrstu kasetne municije i eksplozivne podmunicije u trenutku stupanja na snagu Konvencije za datu državu potpisnicu, kao i dodatnu kasetnu municiju ili eksplozivne podmunicije koje budu otkrivene posle stupanja na snagu;
(e)    kolicinu i vrstu kasetne municije i eksplozivnih podmunicija koje su uništene u periodu sadržanom u stavu 2 ovog clana; i
(f)    kolicinu i vrstu kasetne municije i eksplozivnih podmunicija koje treba uništiti u predloženom produženju, kao i predvidenu godišnju stopu uništavanja.

5.    Na sastanku država potpisnica ili ponovljenoj konferenciji, uzimajuci u obzir faktore sadržane u stavu 4 ovog clana, razmotrice se zahtev i odluciti vecinom glasova država potpisnica koje su prisutne i koje glasaju da li ce se produženje po zahtevu odobriti. Države potpisnice mogu odluciti da odobre produženje krace od traženog i da predlože kriterijume za produženje. Zahtev za produženje podnosi se najmanje devet meseci pre održavanja sastanka država potpisnica ili ponovljene konferencije kada ce se taj zahtev razmatrati.

6.    Bez obzira na odredbe clana 1 ove Konvencije dozvoljava se prenos kasetne municije u cilju uništavanja.


Clan 4
Cišcenje i uništavanje zaostale kasetne municije i edukacija za smanjenje rizika

1.    Svaka država potpisnica preuzima na sebe obavezu da ocisti i uništi ili da obezbedi cišcenje i uništavanje zaostale kasetne municije koja se nalazi u oblastima zagadenim kasetnom municijom, a koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom, kako sledi:

(a)    kada se zaostala kasetna municija nalazi u oblastima koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom na dan stupanja na snagu ove Konvencije za datu državu potpisnicu, cišcenje i uništavanje ce biti izvršeno što je ranije moguce, ali najkasnije deset godina od tog datuma;
(b)    kada je posle stupanja na snagu ove Konvencije za datu državu potpisnicu kasetna municija postala zaostala kasetna municija koja se nalazi u oblastima koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom, cišcenje i uništavanje ce biti izvršeno što je ranije moguce, ali najkasnije deset godina posle okoncanja otvorenog nepijateljstva tokom kojih je takva kasetna municija postala zaostala kasetna municija; i
(c)    po ispunjavanju jedne od dve obaveze kako je definisano podstavom (a) i (b) ovog stava, država potpisnica ce podneti izjavu o saglasnosti na sledecem sastanku država potpisnica.

2.    U ispunjavanju obaveza iz stava 1 ovog clana, svaka država potpisnica ce što pre bude izvodljivo preduzimati sledece mere, uzimajuci u obzir odredbe clana 6 ove Konvencije, a u vezi sa medunarodnom saradnjom i podrškom:

(a)    Da nadgleda, procenjuje i registruje stepen opasnosti od zaostale kasetne municije, ulažuci sve napore da se identifikuju sve oblasti zagadene kasetnom municijom koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom;
(b)    Da procenjuje i odredi prioritete u pogledu potreba obeležavanja, zaštite civila, cišcenja i uništavanja, kao i da preduzima mere da mobiliše resurse i razvija nacionalni plan u cilju sprovodenja tih aktivnosti, gradeci gde je to moguce iskustva i metodologije na  postojecoj strukturi;
(c)    Da preduzme sve izvodljive mere da obezbedi da sve oblasti zagadene kasetnom municijom u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom budu obeležene, nadgledane i zašticene ogradama ili drugim sredstvima da bi se onemogucio pristup civilima. Upozoravajuci znaci bazirani na metodama trenutno prepoznatljivog obeležavanja od strane ugrožene zajednice treba da se koriste u obeležavanju oblasti za koje se sumnja da su opasne. Znaci i drugi markeri za obeležavanje granica opasnih oblasti treba što je više moguce da budu vidljivi, citki, trajni i otporni na uticaje sredine i da jasno identifikuju koja je strana obeležene granice u oblasti koja je zagadena kasetnom municijom, a koja je strana bezbedna.
(d)    Da ocisti i uništi svu zaostalu kasetnu municiju koja se nalazi u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolim; i
(e)    Da sprovede edukaciju za smanjenje rizika da bi se medu civilima koji žive u ili oko oblasti u kojima se nalazi zaostala kasetna municija podigla svest o opasnostima koje ta municija predstavlja.

3.    U sprovodenju aktivnosti koje su sadržane u stavu 2 ovog clana svaka država potpisnica uzimace u obzir medunarodne standarde ukjucujuci medunarodne standarde za razminiranje.

4.    Ovaj stav ce se primenjavati u slucajevima kada je kasetna municija iskorišcena ili odbacena od strane države potpisnice pre stupanja na snagu ove Konvencije za datu državu potpisnicu i kada je postala zaostala kasetna municija u oblastima koje su u nadležnosti ili pod kontrolom druge države potpisnice u vreme stupanja na snagu ove Konvencije za tu drugu državu.

(a)    U takvim slucajevima, po stupanju na snagu ove Konvencije za obe države potpisnice, prethodna država potpisnica snažno se ohrabruje da obezbedi, izmedu ostalog, drugoj državi potpisnici tehnicka, finansijska, materijalna sredstva ili podršku u ljudskim resursima, bilateralno ili preko uzajamno dogovorene trece strane, ukljucujuci sistem Ujedinjenih nacija ili drugih relevantnih organizacija, da se omoguci obeležavanje, cišcenje i uništavanje takve zaostale kasetne municije.
(b)    Takva pomoc ce obuhvatiti, tamo gde bude dostupno, informacije o vrstama i kolicinama korišcene kasetne municije, preciznim lokacijama napada kasetnom municijom i oblastima za koje se zna da su zagadene zaostalom kasetnom municijom.

5.    Ukoliko država potpisnica smatra da nece biti u stanju da ocisti i uništi ili obezbedi cišcenje i uništavanje sve zaostale kasetne municije sadržane u stavu 1 ovog clana u roku od deset godina od stupanja na snagu ove Konvencije za datu državu potpisnicu, ona može da podnese zahtev na sastanku država potpisnica ili ponovljenoj konferenciji radi produženja roka za izvršenje cišcenja i uništavanja zaostale kasetne municije na period do pet godina. Traženo produženje nece prelaziti broj godina koji je striktno potreban za datu državu potpisnicu da izvrši svoje obaveze iz stava 1 ovog clana.

6.    Zahtev za produženje roka bice podnet na sastanku država potpisnica ili na ponovljenoj konferenciji pre isteka vremenskog perioda  sadržanog u stavu 1 ovog clana za datu državu potpisnicu. Svaki zahtev bice podnet najmanje devet meseci pre održavanja sastanka država potpisnica ili ponovljene konferencije tokom koje ce se razmatrati. Svaki zahtev mora da sadrži:
a)    trajanje predloženog produženja;
b)    detaljno obrazloženje razloga za predloženo produženje ukljucujuci finansijska i tehnicka sredstva raspoloživa i tražena od strane države potpisnice za cišcenje i uništavanje svih zaostalih kasetnih municija tokom predloženog produženja;
c)    pripremu buduceg rada i status rada koji je vec obavljen u okviru nacionalnih programa cišcenja i razminiranja tokom prvog perioda od deset godina na koji se odnosi stav 1 ovog clana, kao i svako sledece produženje;
d)    ukupnu površinu gde se nalazi zaostala kasetna municija u vreme stupanja na snagu Konvencije za datu državu potpisnicu, kao i svaku dodatnu površinu gde se nalaze zaostale kasetne municije koje se otkriju posle stupanja na snagu;
e)    ukupnu površinu sa zaostalom kasetnom municijom koja je ocišcena od stupanja na snagu ove Konvencije;
f)    ukupnu površinu sa zaostalom kasetnom municijom koja je ostala za cišcenje tokom predloženog produženja;
g)    okolnosti koje su onemogucile državu potpisnicu da uništi svu zaostalu kasetnu municiju u oblastima u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom tokom prvog perioda od deset godina na koji se odnosi stav 1 ovog clana, kao i okolnosti koje bi mogle da je onemoguce tokom predloženog produženja;
h)    Humanitarne, socijalne, ekonomske i implikacije životne sredine ovog predloženog produženja i
i)    Svaku drugu informaciju koja se odnosi na zahtev za predloženo produženje.

7.    Na sastanku država potpisnica ili ponovljenoj konferenciji, uzimajuci u obzir faktore sadržane u paragrafu 6 ovog clana, ukljucujuci, izmedu ostalog, kolicine prijavljene zaostale kasetne municije, razmotrice se zahtev i odlucivati vecinom glasova država potpisnica koje su prisutne i koje glasaju da li ce se odobriti zahtev za produženje. Države potpisnice mogu odluciti da odobre produženje u kracem vremenskom periodu nego što je traženo i mogu, prema potrebi, predložiti kriterijume za produženje.
8.    Ovakvo produženje može da bude obnovljeno na period do pet godina podnošenjem novog zahteva u skladu sa paragrafima 5, 6 i 7 ovog clana. U zahtevu za dalje produženje država potpisnica ce podneti relevantne dodatne informacije o tome šta je preduzeto u prethodnom odobrenom produženju na koje se odnosi ovaj clan.

Clan 5
Pomoc žrtvama

1.    Svaka država potpisnica ce, u pogledu žrtava kasetne municije u oblastima koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom, u skladu sa primenljivim medunarodnim humanitarnim pravom i zakonom o ljudskim pravima, adekvatno obezbediti pomoc koja vodi racuna o godinama i polu, ukljucujuci medicinsku pomoc, rehabilitaciju i psihološku podršku, kao i brigu za socijalno i ekonomsko ukljucivanje. Svaka od država potpisnica ce uciniti svaki napor da prikupi pouzdane i relevantne podatke vezane za žrtve kasetne municije.
2.    Ispunjavajuci obavezu iz stava 1 ovog clana, svaka država potpisnica ce:

(a)    Proceniti potrebe žrtava kasetne municije;
(b)    Razvijati, implementirati i primenjivati domace zakone i politiku;
(c)    Razviti nacionalni plan i budžet, ukljucujuci okvire za sprovodenje tih aktivnosti sa ciljem da se one ugrade u nacionalne okvire i mehanizme koji se bave invaliditetom, razvojem i ljudskim pravima, poštujuci specificnu ulogu i doprinos relevantnih ucesnika;
(d)    Preduzeti korake u cilju mobilisanja domacih i medunarodnih resursa;
(e)    Ne vršiti diskriminaciju protiv ili izmedu žrtava kasetne municije, niti izmedu žrtava kasetne municije i onih koji su pretrpeli povrede ili invalidnost iz drugih razloga; razlike u lecenju bice zasnovane iskljucivo na medicinskim, rehabilitacionim, psihološkim ili društveno-ekonomskim potrebama;
(f)    Tesno saradivati i aktivno ukljucivati žrtve kasetne municije kao i organizacije koje ih predstavljaju;
(g)    Odrediti referentnu službu u okviru vlade u cilju koordinacije materije koja se odnosi na implementaciju ovog clana, i
(h)     Težiti da se ugrade relevantna uputstva i pozitivna praksa u oblastima medicinske pomoci i rehabilitacije, psihološke podrške, kao  i socijalnog i ekonomskog ukljucivanja.


Clan 6
Medunarodna saradnja i pomoc

1.    U ispunjavanju obaveza iz ove Konvencije, svaka od država potpisnica ima pravo da zatraži i dobije pomoc.

2.    Svaka država potpisnica koja je u mogucnosti treba da obezbedi tehnicku, materijalnu i finansijsku pomoc državama potpisnicama koje su ugrožene kasetnom municijom, a sa ciljem ispunjavanja obaveza dogovorenih ovom Konvencijom. Ova pomoc može da bude pružena, izmedu ostalog, kroz sistem Ujedinjenih nacija, medunarodne, regionalne ili nacionalne organizacije ili institucije, nevladine organizacije ili institucije, ili na bilateralnoj osnovi.

3.    Svaka država potpisnica preuzima na sebe obavezu da omoguci i ima pravo da ucestvuje u najvecoj mogucoj meri u razmeni opreme, naucnih i tehnickih informacija vezanih za sprovodenje ove Konvencije. Države potpisnice nece nametati neprimerena ogranicenja na pružanje i primanje opreme za cišcenje terena i druge opreme, kao i srodnih tehnoloških informacija koje ce biti upotrebljene u humanitarne svrhe.

4.    Pored obaveza koje mogu nastati u smislu stava 4 clana 4 ove Konvencije, svaka država potpisnica koja je u mogucnosti da to ucini, obezbedice pomoc za cišcenje i uništavanje zaostale kasetne municije, informacije vezane za razlicita sredstva i tehnologije cišcenja kasetne municije, kao i liste strucnjaka, strucnih službi ili nacionalnih službi koje se bave problemom cišcenja i uništavanja zaostale kasetne municije i drugim srodnim aktivnostima.

5.    Svaka država potpisnica koja je u mogucnosti, obezbedice pomoc u uništavanju zaliha kasetne municije, kao i pomoc da se identifikuju, procene i utvrde prioritetne potrebe i prakticne mere u smislu obeležavanja, edukacije za smanjenje rizika, zaštite civila i cišcenja i uništavanja kao što je predvideno clanom 4 Konvencije.

6.    Kada je, posle stupanja na snagu ove Konvencije, kasetna municija postala zaostala kasetna municija koja se nalazi u oblastima koje su u nadležnosti ili pod kontrolom države potpisnice, svaka ce država potpisnica koja je u mogucnosti hitno pružiti prvu pomoc ugroženoj državi potpisnici.

7.    Svaka država potpisnica koja je u mogucnosti pružice pomoc za izvršenje obaveza iz clana 5 Konvencije da bi se adekvatno obezbedila pomoc bez obzira na godine i pol, ukljucujuci medicinsku pomoc, rehabilitaciju i psihološku podršku, kao i socijalno i ekonomsko ukljucenje žrtava kasetne municije. Takva pomoc može da bude pružena, pored ostalog, kroz sistem Ujedinjenih nacija, medunarodne, regionalne ili nacionalne organizacije ili institucije, Medunarodni Crveni krst, nacionalne organizacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i njihove medunarodne federacije, nevladine organizacije ili na bilateralnoj osnovi.

8.    Svaka država potpisnica koja je u mogucnosti pružice pomoc kroz doprinos ekonomskom i socijalnom oporavku koji bude potreban zbog posledica upotrebe kasetne municije u ugroženim državama clanicama.

9.    Svaka država potpisnica koja je u mogucnosti može da doprinese relevantnim fondovima kako bi se omogucilo obezbedivanje pomoci sadržane u ovom clanu.

10.    Svaka država potpisnica koja traži i prima pomoc treba da preduzima sve odgovarajuce mere da omoguci pravovremeno i efikasno sprovodenje ove Konvencije, ukljucujuci slobodan ulaz i izlaz osoblja, materijala i opreme, na nacin koji je u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima, uzimajuci u obzir najbolju medunarodnu praksu.

11.    Svaka država potpisnica može, u cilju razvoja nacionalnog plana akcija, zahtevati od sistema Ujedinjenih nacija, regionalnih organizacija, drugih država potpisnica ili drugih kompetentnih meduvladinih ili nevladinih institucija da pomognu njihovim vlastima da se utvrde, izmedu ostalog:

a)    vrste i obim zaostale kasetne municije u oblastima koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom;
b)    finansijske, tehnološke i ljudske resurse koji su potrebni za sprovodenje plana;
c)    procenjeno vreme potrebno za cišcenje i uništavanje sve zaostale kasetne municije u oblastima koja su u njenoj nadležnosti ili pod kontrolom;
d)    edukativni programi za smanjenje rizika i aktivnosti na podizanju svesti kako bi se smanjila ucestalost povredivanja ili smrtnih slucajeva prouzrokovanih zaostalom kasetnom municijom;
e)    pomoc žrtvama kasetne municije, i
f)    odnos koordinacije izmedu vlade zainteresovane države potpisnice i relevantnih vladinih, meduvladinih ili nevladinih entiteta koji ce raditi na sprovodenju plana.


Clan 7
Mere transparentnosti

1.    Svaka država potpisnica ce izveštavati Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija cim to postane izvodljivo, a u svakom slucaju ne kasnije od 180 dana po stupanju na snagu ove Konvencije za datu državu potpisnicu, o sledecem:
a)    Nacionalnim merama za implementaciju opisanim u clanu 9 ove Konvencije
b)    Ukupnoj kolicini kasetne municije, ukljucujuci eksplozivne podmunicije, sadržane u stavu 1 clana 3 ove Konvencije, kao i pregled vrsta, kolicine i, ukoliko je moguce, tacan broj municija svake vrste;
c)    Tehnicke karakteristike svake vrste kasetne municije koju je data država potpisnica proizvela pre stupanja na snagu Konvencije za tu državu potpisnicu, kao i kasetne municije koje su u datom trenutku u vlasništvu ili posedu države potpisnice, obezbedujuci, tamo gde je to moguce, kategorije informacija koje mogu da olakšaju identifikaciju i cišcenje kasetne municije; kao minimum, ove informacije treba da ukljuce i dimenzije, upaljace, eksplozivni sadržaj, metalni sadržaj, fotografije u boji i druge informacije koje bi mogle da olakšaju cišcenje zaostale kasetne municije;
d)    Status i napredak programa za konverziju ili zatvaranje proizvodnih pogona za proizvodnju kasetne municije
e)    Status i napredak programa uništavanja, u skladu sa clanom 3 ove Konvencije, kasetne municije ukljucujuci eksplozivne podmunicije sa detaljima i metodama koje ce se koristiti prilikom uništavanja, lokacijama svih mesta za uništavanje i primenljivim merama bezbednosti i ekološkim standardima kojih se treba pridržavati;
f)    Vrstama i kolicinama kasetne municije, ukljucujuci eksplozivne podmunicije, koje su uništene u skladu sa clanom 3 ove Konvencije, ukljucujuci detalje o korišcenim metodama za uništavanje, lokaciju mesta za uništavanje kao i primenjene mere bezbednosti i ekološke standarde;
g)    Zalihe kasetne municije, ukljucujuci eksplozivne podmunicije otkrivene posle podnošenja izveštaja o izvršenju programa na koji se odnosi pod-stav 7 (e) ovog stava, i planovima za uništavanje u skladu sa clanom 3 ove Konvencije;
h)    U onoj meri u kojoj je to moguce, velicinu i lokacije svih površina koje su zagadene kasetnom municijom, a nalaze se u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom, ukljucujuci što je moguce više detalja u pogledu tipa i kolicine svake od vrsta zaostale kasetne municije u svakoj od ugroženih oblasti i period njihovog korišcenja;
i)    Status i napredak programa za cišcenje i uništavanje svih vrsta i kolicina zaostale kasetne municije koja je ocišcena i uništena u skladu sa clanom 4 ove Konvencije, ukljucujuci velicinu i lokaciju ocišcene oblasti zagadene kasetnom municijom i pregled svih vrsta zaostale kasetne municije koja je ocišcena i uništena;
j)    Mere koje su preduzete da se obezbedi edukacija o rizicima i, posebno, neodložno i efikasno upozoravanje civila koji žive u oblastima u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom koje su zagadene zaostalom kasetnom municijom;
k)    Status i napredak izvršenja obaveza sadržanih u clanu 5 ove Konvencije radi adekvatnog obezbedivanja, uzimajuci u obzir godine i pol, medicinske pomoci i rehabilitacije, psihološke podrške, kao i socijalnog i ekonomskog ukljucivanja žrtava kasetne municije, kao i prikupljanje svih pouzdanih relevantnih podataka vezano za žrtve kasetne municije;
l)     ime i kontakt institucija kojima je poveren mandat da obezbede informacije i  sprovode mere opisane u ovom stavu;
m)    Iznos nacionalnih resursa, ukljucujuci finansijske, materijalne ili u naturi koji su dodeljeni za implementaciju clanova 3, 4 i 5 ove Konvencije;
n)    Iznose, vrste i destinacije medunarodne saradnje i pomoci predvidene clanom 6 ove Konvencije.

2.    Informacije obezbedene u skladu sa stavom 1 ovog clana bice ažurirane od strane država potpisnica svake godine, pokrivace proteklu kalendarsku godinu i bice podnete u izveštaju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija ne kasnije od 30. aprila svake godine.

3.    Generalni sekretar Ujedinjenih nacija dostavice sve dobijene izveštaje državama potpisnicama.Clan 8
Pomoc i pojašnjenja vezana za pridržavanje odredbama Konvencije

1.    Države potpisnice se slažu u pogledu medusobnih konsultacija i saradnje po pitanju sprovodenja odredbi ove Konvencije, i delovace zajedno u duhu saradnje kako bi se omogucilo poštovanje ugovorenih obaveza od strane država potpisnica po ovoj Konvenciji.

2.    Ukoliko jedna ili više država potpisnica žele da pojasne ili traže da razreše pitanja vezana za problematiku pridržavanja odredbama Konvencije od strane druge države potpisnice, mogu da podnesu preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija zahtev za pojašnjenje te problematike toj državi potpisnici. Takav zahtev ce biti propracen svim relevantnim informacijama. Svaka od država potpisnica ce se uzdržavati od neosnovanih zahteva za pojašnjenje, vodeci racuna da se izbegnu zloupotrebe. Država potpisnica kojoj je upucen zahtev za pojašnjenje obezbedice preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, u roku od 28 dana državi potpisnici podnosiocu zahteva sve informacije koje mogu da doprinesu u razjašnjavanju problema.

3.    Ukoliko država podnosilac zahteva ne dobije odgovor preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u datom roku, ili proceni da je odgovor na zahtev nezadovoljavajuci, može isti predmet podneti preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na sledecem sastanku država potpisnica. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija ce preneti zahtev propracen svim odgovarajucim informacijama koje se odnose na zahtev za pojašnjenje svim državama potpisnicama. Sve te informacije ce biti prosledene državi potpisnici od koje se odgovor traži i ona ima pravo da na zahtev odgovori.

4.    Do sazivanja sastanka država potpisnica, bilo koja od zainteresovanih država potpisnica može da zahteva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da svojim dobrim uslugama omoguci zahtevano pojašnjenje.

5.    U slucajevima kada je predmet podnet u skladu sa stavom 3 ovog clana, na sastanku država potpisnica ce se prvo utvrditi da li ce se o ovom predmetu dalje razmatrati, uzimajuci u obzir sve informacije podnesene od strane zainteresovanih država potpisnica. Ukoliko to bude slucaj, na sastanku država potpisnica može da se državama potpisnicama kojih se taj predmet tice predlože nacini i sredstva za dalje pojašnjenje ili rešavanje razmatranog problema, ukljucujuci i zapocinjanje odgovarajucih procedura u skladu sa medunarodnim pravom. U okolnostima kada se o datom predmetu odluci da su u pitanju okolnosti van kontrole države potpisnice kojoj je zahtev podnet, na sastanku država potpisnica mogu da se preporuce odgovarajuce mere, ukljucujuci mere saradnje sadržane u clanu 6 ove Konvencije.

6.    Pored procedura propisanih stavovima 2 do 5 ovoga clana, sastanak država potpisnica može da odluci da usvoji druge opšte procedure ili specificne mehanizme za pojašnjenje pridržavanja, ukljucujuci cinjenice i rešavanje slucajeva nepridržavanja odredbama ove Konvencije za koje bude smatrao da su primerene.

Clan 9
Nacionalne mere za sprovodenje

Svaka od država potpisnica ce preduzeti sve prikladne pravne, administrativne i ostale mere za sprovodenje ove Konvencije, ukljucujuci i nametanje kaznenih mera sa ciljem sprecavanja i suzbijanja aktivnosti koje su zabranjene državi potpisnici ovom Konvencijom, a pocinjene su od strane osoba ili na teritoriji koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom.

Clan 10
Rešavanje sporova

1.    Ukoliko dode do spora izmedu dve ili više država potpisnica u pogledu tumacenja ili primene ove Konvencije, države potpisnice kojih se to tice ce se medusobno konsultovati sa izgledima za brzo rešavanje spora putem pregovora ili drugih miroljubivih sredstava po izboru, ukljucujuci obracanje sastanku država potpisnica i obracanje Medunarodnom sudu pravde u skladu sa statutom suda.

2.    Sastanak država potpisnica može da doprinese rešavanju spora svim onim sredstvima koja su prikladna, ukljucujuci pružanje svojih dobrih usluga, pozivanje država potpisnica umešanih u spor da zapocnu izabrane procedure za rešavanje spora i preporucujuci vremenski okvir za primenu dogovorenih procedura.

Clan 11
Sastanci država potpisnica

1.    Države potpisnice redovno ce se sastajati da razmotre i, ukoliko bude potrebno, donesu odluke o bilo kojem predmetu koji je vezan za primenu ili sprovodenje ove Konvencije, ukljucujuci:
a)    delovanje i status ove Konvencije;
b)    predmete koji proizilaze iz izveštaja podnetih po odredbama ove Konvencije;
c)    medunarodnu saradnju i pomoc u skladu sa clanom 6 ove Konvencije;
d)    razvoj tehnologija za cišcenje zaostale kasetne municije;
e)    podnošenje zahteva država potpisnica po clanu 8 i 10 ove Konvencije; i
f)    podnošenje zahteva država potpisnica kao što je predvideno clanom 3 i 4 ove Konvencije.

2.    Prvi sastanak država potpisnica sazivace generalni sekretar Ujedinjenih nacija u roku od godinu dana od stupanja na snagu ove Konvencije. Sledece sastanke sazivace generalni sekretar Ujedinjenih nacija godišnje sve do prve ponovljene konferencije.

3.    Države koje nisu potpisnice ove Konvencije, kao i Ujedinjene nacije, druge relevantne medunarodne organizacije ili institucije, regionalne organizacije, Medunarodni komitet Crvenog krsta, Medunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polmeseca i relevantne nevladine organizacije mogu biti pozvane da prate ove sastanke kao posmatraci u skladu sa dogovorenim proceduralnim pravilima.

Clan 12
Ponovljene konferencije

1.    Ponovljenu konferenciju sazvace generalni sekretar Ujedinjenih nacija pet godina posle stupanja na snagu ove Konvencije.  Dalje ponovljene konferencije ce biti sazivane od strane generalnog sekretara Ujedinjenih nacija ako to zatraži jedna ili više država potpisnica, pod uslovom da interval izmedu ponovljenih konferencija ni u kom slucaju ne bude manji od pet godina. Sve države potpisnice ove Konvencije bice pozivane na svaku ponovljenu konferenciju.

2.    Svrha ponovljene konferencije bice:

(a)    da razmotri delovanje i status Konvencije;
(b)    da razmotri potrebu za sazivanjem narednih sastanaka država potpisnica sadržanih u stavu 2 clana 11 ove Konvencije kao i da utvrdi interval izmedu njih; i
(c)    da donosi odluke o podnetim zahtevima država potpisnica kao što predvida clan 3 i 4 ove Konvencije.

3.    Države koje nisu potpisnice ove Konvencije, kao i Ujedinjene nacije, druge relevantne medunarodne organizacije ili institucije, regionalne organizacije, Medunarodni komitet Crvenog krsta, Medunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i relevantne nevladine organizacije mogu biti pozvane da prate svaku ponovljenu konferenciju kao posmatraci u skladu sa dogovorenim proceduralnim pravilima.

Clan 13
Amandmani

1.    Bilo kada posle njenog stupanja na snagu, svaka država potpisnica može da predloži amandmane Konvencije. Svaki predlog amandmana ce biti saopšten generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija koji ce ga cirkularno poslati svim državama potpisnicama i tražiti od njih mišljenje da li da se sazove dopunska konferencija da bi se razmotrio predlog. Ako vecina država potpisnica obavesti generalnog sekretara Ujedinjenih nacija najkasnije 90 dana od dana slanja cirkulara da podržavaju dalje razmatranje predloga, on ce sazvati dopunsku konferenciju na koju ce biti pozvane sve države potpisnice.

2.    Države koje nisu potpisnice ove Konvencije, kao i Ujedinjene nacije, druge relevantne medunarodne organizacije ili institucije, regionalne organizacije, Medunarodni Crveni krst, Medunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i relevantne nevladine organizacije mogu biti pozvane da prate svaku dopunsku konferenciju kao posmatraci u skladu sa dogovorenim proceduralnim pravilima.

3.    Dopunska konferencija ce se održati neposredno posle sastanka država potpisnica ili ponovljene konferencije ako vecina država potpisnica ne zatraži da bude održana ranije.

4.    Svaki amandman na ovu Konvenciju bice usvojen dvotrecinskom vecinom glasova država potpisnica koje su prisutne i glasaju na dopunskoj konferenciji. Depozitar ce svaki tako usvojen amandman saopštiti državama potpisnicima.

5.    Amandman na ovu Konvenciju stupice na snagu za sve države potpisnice koje su ga usvojile po deponovanju kod depozitara akata o prihvatanju od strane vecine država koje su bile potpisnice u trenutku usvajanja amandmana. Posle toga stupice na snagu za svaku drugu državu potpisnicu na dan deponovanja njenog akta o prihvatanju.

Clan 14
Troškovi i administrativni zadaci

1.    Troškove sastanaka država potpisnica, ponovljenih konferencija i dopunskih konferencija snosice države potpisnice i države koje nisu potpisnice ove Konvencije a prisustvuju im, u skladu sa skalom Ujedinjenih nacija primereno uskladenom.
2.    Troškove koje napravi generalni sekretar Ujedinjenih nacija po clanu 7 i 8 ove Konvencije snosice države potpisnice u skladu sa skalom Ujedinjenih nacija primereno uskladenom.
3.    Izvršenje administrativnih zadataka od strane generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji su mu/joj dodeljeni po odredbama ove Konvencije bice predmet odgovarajuceg mandata Ujedinjenih nacija.

Clan 15
Potpis

Ova Konvencija sacinjena u Dablinu, 30. maja 2008. godine, bice otvorena za potpisivanje u Oslu, za sve države od, i kasnije u sedištu Ujedinjenih nacija u Nju Jorku sve do njenog stupanja na snagu.

Clan 16
Ratifikacija, prihvatanje, odobrenje ili pristupanje

1.    Ova Konvencija je predmet ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja od strane potpisnika.
2.    Konvencija ce biti otvorena za pristupanje bilo koje države koja ga nije potpisala.
6.    Instrumenti ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja bice deponovani kod depozitara.

Clan 17
Stupanje na snagu

1.    Ova Konvencija stupa na snagu prvog dana šestog meseca posle meseca u kojem je trideseti instrument ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja deponovan.
2.    Za svaku državu koja deponuje svoj instrument ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja posle datuma deponovanja tridesetog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, ova Konvencija ce stupiti na snagu prvog dana  šestog meseca posle datuma kada je države potpisnica deponovala svoj instrument ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja.

Clan 18
Privremena primena

Bilo koja država potpisnica može u trenutku ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja da izjavi da ce privremeno primenjivati clan 1 ove Konvencije do njenog stupanja na snagu za tu državu.

Clan 19
Ogranicenja

Clanovi ove Konvencije nece biti predmet ogranicenja.

Clan 20
Trajanje i odustajanje

1.    Ova Konvencija bice neogranicenog trajanja.
2.    Svaka država clanica ce, u ostvarenju svoje nacionalne suverenosti, imati pravo da odustane od ove Konvencije. O takvom odustajanju obavestice sve ostale države potpisnice, depozitara i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Takav instrument odustajanja ukljucice potpuno objašnjenje razloga tog odustajanja.
3.    Ovakvo odustajanje stupice na snagu tek šest meseci posle primanja istrumenta o odustajanju od strane depozitara. Ukoliko se, posle isteka tog perioda od šest meseci, država potpisnica  angažuje u oružani sukob, odustajanje nece stupiti na snagu pre završetka oružanog sukoba.


Clan 21
Odnosi sa državama koje nisu potpisnice Konvencije

1.    Svaka država potpisnica ohrabrivace države koje nisu potpisnice ove Konvencije da ratifikuju, prihvate, odobre ili pristupe ovoj Konvenciji sa ciljem da se sve države privuku da pristupe Konvenciji.
2.    Svaka država potpisnica obavestice vlade svih država koje nisu potpisnice ove Konvencije, vezano za stav 3 ovog clana, o svojim obavezama po odredbama ove Konvencije, promovisace norme koje ona uspostavlja i ucinice sve napore da obeshrabri države koje nisu potpisnice Konvencije da upotrebljavaju kasetnu municiju.
3.    Bez obzira na odredbe clana 1 Konvencije, i u skladu sa  medunarodnim pravom, države potpisnice, njihovo vojno osoblje ili državljani mogu da se angažuju u vojnoj saradnji i operacijama sa državama koje nisu potpisnice Konvencije koje bi mogle biti angažovane u aktivnostima koje su zabranjene Konvencijom.

4.    Ništa u stavu 3 ovog clana ne dopušta državi potpisnici da:

(a)    razvija, proizvodi ili na drugi nacin pribavlja kasetnu municiju;
(b)    sama stvara zalihe ili vrši transfer kasetne municije;
(c)    sama upotrebljava kasetnu municiju; ili
(d)    izricito zahteva upotrebu takve municije u slucajevima kada je izbor upotrebljene municije njeno iskljucivo pravo.


Clan 22
Depozitar

Generalni skretar Ujedinjenih nacija ovim se oznacava kao depozitar ove Konvencije.

Clan 23
Autenticni tekstovi

Tekstovi ove Konvencije na engleskom, arapskom, kineskom, španskom, francuskom i ruskom podjednako su autenticni.


AKCIONI PLAN IZ VIENTIANA
(usvojen na završnom plenarnom sastanku 12. novembra 2010.)


I. Uvod
1. Ovaj Akcioni plan usvojile su Države potpisnice Konvencije o kasetnoj municiji (Convention on Cluster Munitions – CCM) u Vientianu, Narodna demokratska republika Laos, od 9-12. novembra 2010. godine u konsultaciji sa Ujedinjenim nacijama, Medunarodnim Crvenim krstom, Koalicijom protiv kasetne municije i drugim partnerima.

2. Cilj ovog Akcionog plana je da obezbedi efikasnu i pravovremenu implementaciju odredbi Konvencije o kasetnoj municiji nakon Prvog sastanka Država potpisnica. Plan postavlja konkretne i merljive korake, akcije i ciljeve koji treba da budu realizovani u odredenom vremenskom periodu, i definiše uloge i odgovornosti. Ove akcije nisu zakonska  obaveza vec su osmišljene tako da pomognu Državama potpisnicama i drugim relevantnim akterima u prakticnoj implementaciji Konvencije, i na taj nacin pomognu Državama potpisnicama da ispune svoje obaveze. Usvajanjem ovog plana, Države potpisnice šalju snažnu poruku da se obavezuju na brzu implementaciju Konvencije.

3. Akcioni plan je istovremeno lista prioriteta za Države potpisnice i druge aktere u implementaciji i sredstvo za monitoring napretka implementacije. Pojedine akcije su osmišljene kao prekretnice kako bi se osigurala pravovremena implementacija obimnih i zahtevnih zadataka. Druge akcije treba da pomognu Državama potpisnicama da strukturišu svoj odgovor na preuzete obaveze po Konvenciji.

4. Akcioni plan ima za cilj da osigura da Konvencija ima trenutan uticaj na terenu, da se suocava sa tekucim izazovima implementacije, da reaguje na buduci razvoj, kao i da odražava promene u izazovima implementacije. Plan ukljucuje akcije koje treba preduzeti u godini koja vodi do Drugog sastanka Država potpisnica, kao i one koje treba preduzeti pre Prve ponovljene konferencije o Konvenciji. Specificne akcije mogu biti revidirane ili zamenjene na buducim sastancima Država potpisnica, ukoliko se ukaže potreba, kao u slucaju da država potpisnica uspe da ispuni svoje obaveze a da nastanu nove okolnosti zbog novih država koje pristupaju Konvenciji.

5. Države potpisnice Konvencije o kasetnoj municiji se slažu sa sledecim akcijama kojima bi ostvarile svoj krajnji cilj, a to je, za sva vremena, kraj patnji i žrtava koje prouzrokuje kasetna municija:

II. Partnerstva

Sve Države potpisnice ce:

Akcija #1 Prihvatiti i nastaviti da nadalje razvijaju partnerstva koja podupiru Konvenciju, sa ugroženim i neugroženim državama, Koalicijom protiv kasetne municije, sistemom Ujedinjenih nacija, Medunarodnim komitetom Crvenog krsta, nacionalnim društvima Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i njihovom Federacijom, Medunarodnim centrom za humanitarno deminiranje iz Ženeve, medunarodnim i regionalnim organizacijama, preživelim žrtvama od kasetne municije i njihovim reprezentativnim organizacijama, kao i sa drugim organizacijama gradanskog društva.

III. Univerzalizacija
Sve Države potpisnice ce:

Akcija #2 Koristiti priliku na relevantnim forumima da promovišu pristupanje Konvenciji što je moguce pre.

Akcija #3 Ohrabriti i podržati Države koje nisu potpisnice da to postanu do Drugog sastanka Država potpisnica.

Akcija #4 Saradivati sa drugim Državama potpisnicama i drugim relevantnim partnerima ukljucujuci medunarodne organizacije i civilno društvo u cilju promovisanja univerzalizacije Konvencije i njenih normi.

Akcija #5 Upoznati prepreke i izazove sa kojima se suocavaju Države koje nisu potpisnice Konvencije i pružiti pomoc u nalaženju rešenja da se olakša njihovo eventualno pristupanje Konvenciji, ukljucujuci razmatranje odredbe o pomoci Državama koje bi zbog ogranicenih sredstava mogle da imaju teškoce u implementaciji odredaba Konvencije.

Akcija #6 Obeshrabriti na svaki moguci nacin svaku upotrebu, razvoj, proizvodnju, skladištenje i prenos kasetne municije.

Akcija #7 Pružiti podršku, gde je to potrebno, naporima Država koje nisu potpisnice Konvencije, a koje dele humanitarnu brigu izazvanu kasetnom municijom, da ucestvuju na formalnim i neformalnim sastancima o Konvenciji kako bi ih ohrabrile da postanu Države potpisnice Konvencije.


IV. Uništavanje zaliha
Države potpisnice sa zalihama kasetne municije ce:

Akcija #8 Nastojati da, u roku od godinu dana od stupanja na snagu Konvencije za tu Državu potpisnicu, postave plan za uništavanje zaliha koji ukljucuje rok i budžet, i da zapocnu fizicko uništavanje što je pre moguce.

Akcija #9 Osigurati da su problemi koji bi mogli da budu prepreka za planirano uništavanje obelodanjeni pravovremeno Državama potpisnicama i relevantnim organizacijama, u situacijama kada je potrebna pomoc za ispunjavanje obaveza uništavanja zaliha.

V. Cišcenje i uništavanje zaostale kasetne municije i aktivnosti za smanjenje rizika
Države potpisnice koje su izvestile da imaju podrucja kontaminirana kasetnom municijom u svojoj nadležnosti ili kontroli ce:

Akcija #10 Povecati u 2011. svoje kapacitete za cišcenje i aktivnosti za smanjenje rizika na osnovu planova i predloga predstavljenih na Prvom sastanku Država potpisnica i nakon njega, i to kako  nacionalna i medunarodna sredstva budu dostupna.

Akcija #11 Cim dodu do saznanja da su podrucja u njihovoj nadležnosti ili pod njihovom kontrolom kontaminirana zaostalom kasetnom municijom, preduzeti sve moguce mere da se sprece buduce civilne žrtve efikasnim sprecavanjem da civili nenamerno pristupe podrucjima koja su kontaminirana kasetnom municijom.

Akcija #12 Nastojati da, u roku od godinu dana od stupanja na snagu Konvencije za tu Državu potpisnicu, identifikuju što je moguce preciznije lokacije i velicinu svih podrucja kontaminiranih kasetnom municijom koja su u njihovoj nadležnosti ili pod njhovom kontrolom, dace prioritet cišcenju i edukaciji za smanjenje rizika koja ce se bazirati na procenjenom nivou uticaja i podnece izveštaj o ovoj informaciji, onako kako nalaže Clan 7, i na Sastanku Država potpisnica.

Akcija #13 Nastojati da, u roku od godinu dana od stupanja na snagu Konvencije za tu Državu potpisnicu, sistematicno koriste informacije o kontaminaciji i prioritetima da bi razvijale i pocele sa implementacijom nacionalnog plana cišcenja, koji ukljucuje transparentne i  dosledne kriterijume za prioritete cišcenja, promovišu edukaciju za smanjenje rizika, i da izgraduju, tamo gde je to prikladno, na osnovu postojecih struktura i iskustava, odgovarajuce planove i metodologije. Nacionalni plan cišcenja treba povezati sa širim razvojnim planovima zemlje i odgovarajucim protivminskim planovima, gde je to prikladno, i ohrabrivati nacionalno vlasništvo i obavezu date zemlje.

Akcija #14 Osigurati da su ugrožene zajednice informisane o i ukljucene u izradu nacionalnih planova cišcenja, planiranja i davanja prednosti aktivnostima cišcenja i oslobadanja  zemlje, koristeci vezu sa zajednicom ili slicna sredstva da bi se osiguralo da su sposobne da ucestvuju na znacajan i rodno osetljiv nacin.

Akcija #15 Primeniti sve dostupne i odgovarajuce metode netehnickog izvidanja, tehnickog izvidanja i cišcenja u cilju potpune i celishodne implementacije clana 4, koji treba da bude ukljucen u nacionalne standarde, politike i procedure, i deliti najbolje prakse i naucene lekcije sa ostalim Državama potpisnicama.

Akcija #16 Obezbediti godišnje precizne i sveobuhvatne informacije o velicini i lokaciji ocišcenih podrucja kontaminiranih kasetnom municijom.

Akcija #17 Razvijati i obezbediti programe edukacije za smanjenje rizika koji se usmeravaju na prevenciju i pokazivanje alternativa rizicnom ponašanju i ciljati stanovništvo koje je u najvecem riziku od kasetne municije. Programi edukacije za smanjenje rizika treba da odgovaraju potrebama ugroženih zajednica, da vode racuna o rodu i uzrastu, da budu uskladeni sa nacionalnim i medunrodnim standardima i integrisani u aktivnosti cišcenja, izvidanja i podrške žrtvama. Aktivnosti edukacije za smanjenje rizika takode treba da budu integrisane, tamo gde je to prikladno, u škole, programe na nivou zajednica i javne kampanje. Podizanje svesti javnosti u širem obimu treba uglavnom raditi u situacijama neposredno po završetku konflikta.

Da li se sećaš da je Srbija tokom 1999. godine bombardovana kasetnim bombama. Tada je od ovog monstruoznog oružja stradalo više stotina ljudi.

Da li znaš da od zaostalih kasetnih bombi i danas stradaju građani Srbije, uglavnom civili?