Diplomatska konferencija - Dablin 19.-30. maj 2008. - 1

Indeks članaka


Clan 1
Opšte obaveze i obim primene


1.    Svaka država potpisnica nikad ni pod kojim okolnostima nece preduzeti sledece:
(a) upotrebiti kasetnu municiju;
(a)    razvijati, proizvoditi ili na neki drugi nacin nabavljati, skladištiti, zadržavati ili vršiti prenos bilo kome, direktno ili indirektno, kasetne municije;
(b)    pomagati, podsticati ili navesti bilo koga da preduzme bilo koju aktivnost koja je zabranjena državi potpisnici ove Konvencije.

2.    Stav 1 ove Konvencije primenjuje se, mutatis mutandis, na eksplozivne bombice koje su specificno dizajnirane da budu rasute ili oslobodene iz kontejnera koji je zakacen za avion.
3.    Ova Konvencija se ne primenjuje na protivpešadijske mine.


Clan 2
Definicije

Za svrhe ove Konvencije:

1.    "Žrtve kasetne municije" podrazumevaju lica koja su ubijena ili pretrpela fizicku ili psihološku povredu, ekonomski gubitak, društvenu marginalizaciju ili bitno umanjeno ostvarivanje svojih prava izazvano upotrebom kasetne municije. One podrazumevaju lica koja su pretrpela direktne posledice od kasetne municije, zajedno sa njihovim ugroženim porodicama i zajednicama;

2.    „Kasetna municija“ podrazumeva konvencionalnu municiju koja je dizajnirana tako da rasipa ili oslobada eksplozivne podmunicije od kojih svaka teži manje od 20 kilograma i sadrži ovu eksplozivnu podmuniciju. Ovo ne ukljucuje sledece:
a)    municiju ili podmuniciju koja je dizajnirana tako da oslobada signalne rakete, dim, pirotehnicka sredstva ili municiju koja je dizajnirana iskljucivo za protivvazdušnu odbranu;
b)    municiju ili podmuniciju koja je dizajnirana tako da proizvodi elektricne ili elektronske efekte;
c)    municiju koja, da bi se izbegle diskriminišuce posledice na jednu zonu i opasnost od neeksplodirane podmunicije, poseduje svaku od sledecih karakteristika:
i.    svaka municija sadrži manje od deset eksplozivnih podmunicija;
ii.    svaka eksplozivna podmunicija teži više od cetiri kilograma;
iii.    svaka eksplozivna podmunicija dizajnirana je tako da detektuje i angažuje jedan jedini pojedinacni cilj
iv.    svaka eksplozivna podmunicija opremljena je elektronskim mehanizmom za samouništenje;
v.    svaka eksplozivna podmunicija opremljena je elektronskim uredajem za samodeaktiviranje;

3.    „Eksplozivna podmunicija“ je konvencionalna municija koja se, da bi obavila svoj zadatak, rasprskava ili oslobada iz kasetne municije i napravljena je da deluje tako što detonira eksplozivno punjenje pre, prilikom ili nakon udara;

4.    „Kasetna municija koja je podbacila“ podrazumeva kasetnu municiju koja je ispaljena, izbacena, lansirana ili na drugi nacin oslobodena i koja je trebalo da raspe ili oslobodi eksplozivne podmunicije, ali do toga nije došlo.
5.    Neeksplodirana podmunicija podrazumeva eksplozivnu podmuniciju koju je rasulo ili oslobodilo oružje sa podmunicijom, ili koja se od njega odvojila na neki drugi nacin i nije eksplodirala a trebalo je;
6.    „Odbacena kasetna municija“ podrazumeva oružje sa podmunicijom ili eksplozivnu podmuniciju koja nije iskorišcena, koja je napuštena ili odbacena i više se ne nalazi pod kontrolom strane koja ju je napustila ili odbacila. Odbacena kasetna municija je mogla ili ne da bude pripremljena za upotrebu;
7.     „Zaostala kasetna municija“ podrazumeva kasetnu municiju koja je podbacila,  odbacenu kasetnu municiju i neeksplodiranu podmuniciju i neeksplodirane bombice;
8.    „Transfer“ podrazumeva, pored fizickog premeštanja kasetne municije na ili sa državne teritorije, prenos vlasništva ili kontrole nad kasetnom municijom, ali ne podrazumeva prenos teritorije koja je zagadena zaostalom kasetnom municijom.
9.    Mehanizam za samouništenje podrazumeva mehanizam sa automatskim funkcionisanjem ugraden u municiju koji se dodaje primarnom upaljacu i koji obezbeduje uništavanje municije kojoj je dodat;
10.    Deaktiviranje podrazumeva automatski proces koji nepovratnim trošenjem jedne komponente cini municiju neoperabilnom, na primer baterije koja je bitna za funkcionisanje municije;
11.    Oblast zagadena kasetnom municijom podrazumeva oblast za koje se zna ili sumnja da je zagadena zaostalom kasetnom municijom;
12.    Mina je municija koja je napravljena tako da bude stavljena ispod, na ili blizu zemlje ili druge površine i da eksplodira u prisustvu, blizini ili u kontaktu sa osobom ili vozilom;
13.    Eksplozivna bombica podrazumeva konvencionalnu municiju koja teži manje od 20 kilograma, nije sama pokrenuta  vec je rasuta ili oslobodena iz kontejnera da bi mogla da obavi svoju funkciju i koja je dizajnira da funkcioniše tako što detonira eksplozivno punjenje pre, prilikom ili posle udara;
14.    Kontejner podrazumeva nosac koji je dizajniran tako da rasipa ili osloboda eksplozivne bombice i koji je u vreme rasipanja ili oslobadanja zakacen za avion;
15.    Neeksplodirana bombica podrazumeva eksplozivnu bombicu koja je rasuta, oslobodena ili na drugi nacin odvojena od kontejnera i koja nije eksplodirala kao što je bilo predvideno.

Clan 3
Skladištenje i uništavanje zaliha


1.    Svaka država potpisnica, u skladu sa nacionalnim propisima,  preuzima na sebe obavezu da izdvoji svu kasetnu municiju koja je u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom od municije koja je zadržana za operativnu upotrebu i da je obeleži u cilju uništavanja.

2.    Svaka država potpisnica preuzima obavezu da uništi ili obezbedi uništavanje sve kasetne municije na koju se odnosi stav 1 ovog clana što je pre moguce, ali ne kasnije od osam godina po stupanju na snagu ove Konvencije za tu državu potpisnicu. Svaka država potpisnica se obavezuje da preduzme mere kojima ce se obezbediti da metode uništavanja budu u skladu sa primenljivim medunarodnim standardima za zaštitu javnog zdravlja i životne sredine.

3.    Ako država potpisnica smatra da nije u mogucnosti da uništi ili osigura uništenje sve kasetne municije obuhvacene stavom 1 ovog clana u roku od osam godina od stupanja na snagu ove Konvencije za tu državu potpisnicu, ona može da podnese zahtev na Sastanku država potpisnica ili prilikom Ponovljene konferencije za produženje roka za dovršenje uništavanja te kasetne municije na period do cetiri godine.  Država potpisnica može u izuzetnim okolnostima tražiti dodatna produženja na period od najviše cetiri godine. Tražena produženja nece prevazilaziti broj godina koje su striktno potrebne za tu državu potpisnicu da izvrši svoje obaveze iz stava 2 ovog clana.

4.    Svaki zahtev za produženje mora da sadrži:

(a)    trajanje predloženog produženja;
(b)    detaljno objašnjenje razloga za predloženo produženje ukljucujuci finansijska i tehnicka sredstva koja su raspoloživa ili tražena od strane države potpisnice za uništavanje svih kasetnih municija na koje se odnosi stav 1 ovog clana, i tamo gde je to moguce izuzetne okolnosti koje to opravdavaju;
(c)     plan kojim se precizira kako ce se i kada izvršiti uništavanje zaliha;
(d)    kolicinu i vrstu kasetne municije i eksplozivne podmunicije u trenutku stupanja na snagu Konvencije za datu državu potpisnicu, kao i dodatnu kasetnu municiju ili eksplozivne podmunicije koje budu otkrivene posle stupanja na snagu;
(e)    kolicinu i vrstu kasetne municije i eksplozivnih podmunicija koje su uništene u periodu sadržanom u stavu 2 ovog clana; i
(f)    kolicinu i vrstu kasetne municije i eksplozivnih podmunicija koje treba uništiti u predloženom produženju, kao i predvidenu godišnju stopu uništavanja.

5.    Na sastanku država potpisnica ili ponovljenoj konferenciji, uzimajuci u obzir faktore sadržane u stavu 4 ovog clana, razmotrice se zahtev i odluciti vecinom glasova država potpisnica koje su prisutne i koje glasaju da li ce se produženje po zahtevu odobriti. Države potpisnice mogu odluciti da odobre produženje krace od traženog i da predlože kriterijume za produženje. Zahtev za produženje podnosi se najmanje devet meseci pre održavanja sastanka država potpisnica ili ponovljene konferencije kada ce se taj zahtev razmatrati.

6.    Bez obzira na odredbe clana 1 ove Konvencije dozvoljava se prenos kasetne municije u cilju uništavanja.


Clan 4
Cišcenje i uništavanje zaostale kasetne municije i edukacija za smanjenje rizika

1.    Svaka država potpisnica preuzima na sebe obavezu da ocisti i uništi ili da obezbedi cišcenje i uništavanje zaostale kasetne municije koja se nalazi u oblastima zagadenim kasetnom municijom, a koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom, kako sledi:

(a)    kada se zaostala kasetna municija nalazi u oblastima koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom na dan stupanja na snagu ove Konvencije za datu državu potpisnicu, cišcenje i uništavanje ce biti izvršeno što je ranije moguce, ali najkasnije deset godina od tog datuma;
(b)    kada je posle stupanja na snagu ove Konvencije za datu državu potpisnicu kasetna municija postala zaostala kasetna municija koja se nalazi u oblastima koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom, cišcenje i uništavanje ce biti izvršeno što je ranije moguce, ali najkasnije deset godina posle okoncanja otvorenog nepijateljstva tokom kojih je takva kasetna municija postala zaostala kasetna municija; i
(c)    po ispunjavanju jedne od dve obaveze kako je definisano podstavom (a) i (b) ovog stava, država potpisnica ce podneti izjavu o saglasnosti na sledecem sastanku država potpisnica.

2.    U ispunjavanju obaveza iz stava 1 ovog clana, svaka država potpisnica ce što pre bude izvodljivo preduzimati sledece mere, uzimajuci u obzir odredbe clana 6 ove Konvencije, a u vezi sa medunarodnom saradnjom i podrškom:

(a)    Da nadgleda, procenjuje i registruje stepen opasnosti od zaostale kasetne municije, ulažuci sve napore da se identifikuju sve oblasti zagadene kasetnom municijom koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom;
(b)    Da procenjuje i odredi prioritete u pogledu potreba obeležavanja, zaštite civila, cišcenja i uništavanja, kao i da preduzima mere da mobiliše resurse i razvija nacionalni plan u cilju sprovodenja tih aktivnosti, gradeci gde je to moguce iskustva i metodologije na  postojecoj strukturi;
(c)    Da preduzme sve izvodljive mere da obezbedi da sve oblasti zagadene kasetnom municijom u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom budu obeležene, nadgledane i zašticene ogradama ili drugim sredstvima da bi se onemogucio pristup civilima. Upozoravajuci znaci bazirani na metodama trenutno prepoznatljivog obeležavanja od strane ugrožene zajednice treba da se koriste u obeležavanju oblasti za koje se sumnja da su opasne. Znaci i drugi markeri za obeležavanje granica opasnih oblasti treba što je više moguce da budu vidljivi, citki, trajni i otporni na uticaje sredine i da jasno identifikuju koja je strana obeležene granice u oblasti koja je zagadena kasetnom municijom, a koja je strana bezbedna.
(d)    Da ocisti i uništi svu zaostalu kasetnu municiju koja se nalazi u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolim; i
(e)    Da sprovede edukaciju za smanjenje rizika da bi se medu civilima koji žive u ili oko oblasti u kojima se nalazi zaostala kasetna municija podigla svest o opasnostima koje ta municija predstavlja.

3.    U sprovodenju aktivnosti koje su sadržane u stavu 2 ovog clana svaka država potpisnica uzimace u obzir medunarodne standarde ukjucujuci medunarodne standarde za razminiranje.

4.    Ovaj stav ce se primenjavati u slucajevima kada je kasetna municija iskorišcena ili odbacena od strane države potpisnice pre stupanja na snagu ove Konvencije za datu državu potpisnicu i kada je postala zaostala kasetna municija u oblastima koje su u nadležnosti ili pod kontrolom druge države potpisnice u vreme stupanja na snagu ove Konvencije za tu drugu državu.

(a)    U takvim slucajevima, po stupanju na snagu ove Konvencije za obe države potpisnice, prethodna država potpisnica snažno se ohrabruje da obezbedi, izmedu ostalog, drugoj državi potpisnici tehnicka, finansijska, materijalna sredstva ili podršku u ljudskim resursima, bilateralno ili preko uzajamno dogovorene trece strane, ukljucujuci sistem Ujedinjenih nacija ili drugih relevantnih organizacija, da se omoguci obeležavanje, cišcenje i uništavanje takve zaostale kasetne municije.
(b)    Takva pomoc ce obuhvatiti, tamo gde bude dostupno, informacije o vrstama i kolicinama korišcene kasetne municije, preciznim lokacijama napada kasetnom municijom i oblastima za koje se zna da su zagadene zaostalom kasetnom municijom.

5.    Ukoliko država potpisnica smatra da nece biti u stanju da ocisti i uništi ili obezbedi cišcenje i uništavanje sve zaostale kasetne municije sadržane u stavu 1 ovog clana u roku od deset godina od stupanja na snagu ove Konvencije za datu državu potpisnicu, ona može da podnese zahtev na sastanku država potpisnica ili ponovljenoj konferenciji radi produženja roka za izvršenje cišcenja i uništavanja zaostale kasetne municije na period do pet godina. Traženo produženje nece prelaziti broj godina koji je striktno potreban za datu državu potpisnicu da izvrši svoje obaveze iz stava 1 ovog clana.

6.    Zahtev za produženje roka bice podnet na sastanku država potpisnica ili na ponovljenoj konferenciji pre isteka vremenskog perioda  sadržanog u stavu 1 ovog clana za datu državu potpisnicu. Svaki zahtev bice podnet najmanje devet meseci pre održavanja sastanka država potpisnica ili ponovljene konferencije tokom koje ce se razmatrati. Svaki zahtev mora da sadrži:
a)    trajanje predloženog produženja;
b)    detaljno obrazloženje razloga za predloženo produženje ukljucujuci finansijska i tehnicka sredstva raspoloživa i tražena od strane države potpisnice za cišcenje i uništavanje svih zaostalih kasetnih municija tokom predloženog produženja;
c)    pripremu buduceg rada i status rada koji je vec obavljen u okviru nacionalnih programa cišcenja i razminiranja tokom prvog perioda od deset godina na koji se odnosi stav 1 ovog clana, kao i svako sledece produženje;
d)    ukupnu površinu gde se nalazi zaostala kasetna municija u vreme stupanja na snagu Konvencije za datu državu potpisnicu, kao i svaku dodatnu površinu gde se nalaze zaostale kasetne municije koje se otkriju posle stupanja na snagu;
e)    ukupnu površinu sa zaostalom kasetnom municijom koja je ocišcena od stupanja na snagu ove Konvencije;
f)    ukupnu površinu sa zaostalom kasetnom municijom koja je ostala za cišcenje tokom predloženog produženja;
g)    okolnosti koje su onemogucile državu potpisnicu da uništi svu zaostalu kasetnu municiju u oblastima u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom tokom prvog perioda od deset godina na koji se odnosi stav 1 ovog clana, kao i okolnosti koje bi mogle da je onemoguce tokom predloženog produženja;
h)    Humanitarne, socijalne, ekonomske i implikacije životne sredine ovog predloženog produženja i
i)    Svaku drugu informaciju koja se odnosi na zahtev za predloženo produženje.

7.    Na sastanku država potpisnica ili ponovljenoj konferenciji, uzimajuci u obzir faktore sadržane u paragrafu 6 ovog clana, ukljucujuci, izmedu ostalog, kolicine prijavljene zaostale kasetne municije, razmotrice se zahtev i odlucivati vecinom glasova država potpisnica koje su prisutne i koje glasaju da li ce se odobriti zahtev za produženje. Države potpisnice mogu odluciti da odobre produženje u kracem vremenskom periodu nego što je traženo i mogu, prema potrebi, predložiti kriterijume za produženje.
8.    Ovakvo produženje može da bude obnovljeno na period do pet godina podnošenjem novog zahteva u skladu sa paragrafima 5, 6 i 7 ovog clana. U zahtevu za dalje produženje država potpisnica ce podneti relevantne dodatne informacije o tome šta je preduzeto u prethodnom odobrenom produženju na koje se odnosi ovaj clan.

Clan 5
Pomoc žrtvama

1.    Svaka država potpisnica ce, u pogledu žrtava kasetne municije u oblastima koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom, u skladu sa primenljivim medunarodnim humanitarnim pravom i zakonom o ljudskim pravima, adekvatno obezbediti pomoc koja vodi racuna o godinama i polu, ukljucujuci medicinsku pomoc, rehabilitaciju i psihološku podršku, kao i brigu za socijalno i ekonomsko ukljucivanje. Svaka od država potpisnica ce uciniti svaki napor da prikupi pouzdane i relevantne podatke vezane za žrtve kasetne municije.
2.    Ispunjavajuci obavezu iz stava 1 ovog clana, svaka država potpisnica ce:

(a)    Proceniti potrebe žrtava kasetne municije;
(b)    Razvijati, implementirati i primenjivati domace zakone i politiku;
(c)    Razviti nacionalni plan i budžet, ukljucujuci okvire za sprovodenje tih aktivnosti sa ciljem da se one ugrade u nacionalne okvire i mehanizme koji se bave invaliditetom, razvojem i ljudskim pravima, poštujuci specificnu ulogu i doprinos relevantnih ucesnika;
(d)    Preduzeti korake u cilju mobilisanja domacih i medunarodnih resursa;
(e)    Ne vršiti diskriminaciju protiv ili izmedu žrtava kasetne municije, niti izmedu žrtava kasetne municije i onih koji su pretrpeli povrede ili invalidnost iz drugih razloga; razlike u lecenju bice zasnovane iskljucivo na medicinskim, rehabilitacionim, psihološkim ili društveno-ekonomskim potrebama;
(f)    Tesno saradivati i aktivno ukljucivati žrtve kasetne municije kao i organizacije koje ih predstavljaju;
(g)    Odrediti referentnu službu u okviru vlade u cilju koordinacije materije koja se odnosi na implementaciju ovog clana, i
(h)     Težiti da se ugrade relevantna uputstva i pozitivna praksa u oblastima medicinske pomoci i rehabilitacije, psihološke podrške, kao  i socijalnog i ekonomskog ukljucivanja.


Clan 6
Medunarodna saradnja i pomoc

1.    U ispunjavanju obaveza iz ove Konvencije, svaka od država potpisnica ima pravo da zatraži i dobije pomoc.

2.    Svaka država potpisnica koja je u mogucnosti treba da obezbedi tehnicku, materijalnu i finansijsku pomoc državama potpisnicama koje su ugrožene kasetnom municijom, a sa ciljem ispunjavanja obaveza dogovorenih ovom Konvencijom. Ova pomoc može da bude pružena, izmedu ostalog, kroz sistem Ujedinjenih nacija, medunarodne, regionalne ili nacionalne organizacije ili institucije, nevladine organizacije ili institucije, ili na bilateralnoj osnovi.

3.    Svaka država potpisnica preuzima na sebe obavezu da omoguci i ima pravo da ucestvuje u najvecoj mogucoj meri u razmeni opreme, naucnih i tehnickih informacija vezanih za sprovodenje ove Konvencije. Države potpisnice nece nametati neprimerena ogranicenja na pružanje i primanje opreme za cišcenje terena i druge opreme, kao i srodnih tehnoloških informacija koje ce biti upotrebljene u humanitarne svrhe.

4.    Pored obaveza koje mogu nastati u smislu stava 4 clana 4 ove Konvencije, svaka država potpisnica koja je u mogucnosti da to ucini, obezbedice pomoc za cišcenje i uništavanje zaostale kasetne municije, informacije vezane za razlicita sredstva i tehnologije cišcenja kasetne municije, kao i liste strucnjaka, strucnih službi ili nacionalnih službi koje se bave problemom cišcenja i uništavanja zaostale kasetne municije i drugim srodnim aktivnostima.

5.    Svaka država potpisnica koja je u mogucnosti, obezbedice pomoc u uništavanju zaliha kasetne municije, kao i pomoc da se identifikuju, procene i utvrde prioritetne potrebe i prakticne mere u smislu obeležavanja, edukacije za smanjenje rizika, zaštite civila i cišcenja i uništavanja kao što je predvideno clanom 4 Konvencije.

6.    Kada je, posle stupanja na snagu ove Konvencije, kasetna municija postala zaostala kasetna municija koja se nalazi u oblastima koje su u nadležnosti ili pod kontrolom države potpisnice, svaka ce država potpisnica koja je u mogucnosti hitno pružiti prvu pomoc ugroženoj državi potpisnici.

7.    Svaka država potpisnica koja je u mogucnosti pružice pomoc za izvršenje obaveza iz clana 5 Konvencije da bi se adekvatno obezbedila pomoc bez obzira na godine i pol, ukljucujuci medicinsku pomoc, rehabilitaciju i psihološku podršku, kao i socijalno i ekonomsko ukljucenje žrtava kasetne municije. Takva pomoc može da bude pružena, pored ostalog, kroz sistem Ujedinjenih nacija, medunarodne, regionalne ili nacionalne organizacije ili institucije, Medunarodni Crveni krst, nacionalne organizacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i njihove medunarodne federacije, nevladine organizacije ili na bilateralnoj osnovi.

8.    Svaka država potpisnica koja je u mogucnosti pružice pomoc kroz doprinos ekonomskom i socijalnom oporavku koji bude potreban zbog posledica upotrebe kasetne municije u ugroženim državama clanicama.

9.    Svaka država potpisnica koja je u mogucnosti može da doprinese relevantnim fondovima kako bi se omogucilo obezbedivanje pomoci sadržane u ovom clanu.

10.    Svaka država potpisnica koja traži i prima pomoc treba da preduzima sve odgovarajuce mere da omoguci pravovremeno i efikasno sprovodenje ove Konvencije, ukljucujuci slobodan ulaz i izlaz osoblja, materijala i opreme, na nacin koji je u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima, uzimajuci u obzir najbolju medunarodnu praksu.

11.    Svaka država potpisnica može, u cilju razvoja nacionalnog plana akcija, zahtevati od sistema Ujedinjenih nacija, regionalnih organizacija, drugih država potpisnica ili drugih kompetentnih meduvladinih ili nevladinih institucija da pomognu njihovim vlastima da se utvrde, izmedu ostalog:

a)    vrste i obim zaostale kasetne municije u oblastima koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom;
b)    finansijske, tehnološke i ljudske resurse koji su potrebni za sprovodenje plana;
c)    procenjeno vreme potrebno za cišcenje i uništavanje sve zaostale kasetne municije u oblastima koja su u njenoj nadležnosti ili pod kontrolom;
d)    edukativni programi za smanjenje rizika i aktivnosti na podizanju svesti kako bi se smanjila ucestalost povredivanja ili smrtnih slucajeva prouzrokovanih zaostalom kasetnom municijom;
e)    pomoc žrtvama kasetne municije, i
f)    odnos koordinacije izmedu vlade zainteresovane države potpisnice i relevantnih vladinih, meduvladinih ili nevladinih entiteta koji ce raditi na sprovodenju plana.


Clan 7
Mere transparentnosti

1.    Svaka država potpisnica ce izveštavati Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija cim to postane izvodljivo, a u svakom slucaju ne kasnije od 180 dana po stupanju na snagu ove Konvencije za datu državu potpisnicu, o sledecem:
a)    Nacionalnim merama za implementaciju opisanim u clanu 9 ove Konvencije
b)    Ukupnoj kolicini kasetne municije, ukljucujuci eksplozivne podmunicije, sadržane u stavu 1 clana 3 ove Konvencije, kao i pregled vrsta, kolicine i, ukoliko je moguce, tacan broj municija svake vrste;
c)    Tehnicke karakteristike svake vrste kasetne municije koju je data država potpisnica proizvela pre stupanja na snagu Konvencije za tu državu potpisnicu, kao i kasetne municije koje su u datom trenutku u vlasništvu ili posedu države potpisnice, obezbedujuci, tamo gde je to moguce, kategorije informacija koje mogu da olakšaju identifikaciju i cišcenje kasetne municije; kao minimum, ove informacije treba da ukljuce i dimenzije, upaljace, eksplozivni sadržaj, metalni sadržaj, fotografije u boji i druge informacije koje bi mogle da olakšaju cišcenje zaostale kasetne municije;
d)    Status i napredak programa za konverziju ili zatvaranje proizvodnih pogona za proizvodnju kasetne municije
e)    Status i napredak programa uništavanja, u skladu sa clanom 3 ove Konvencije, kasetne municije ukljucujuci eksplozivne podmunicije sa detaljima i metodama koje ce se koristiti prilikom uništavanja, lokacijama svih mesta za uništavanje i primenljivim merama bezbednosti i ekološkim standardima kojih se treba pridržavati;
f)    Vrstama i kolicinama kasetne municije, ukljucujuci eksplozivne podmunicije, koje su uništene u skladu sa clanom 3 ove Konvencije, ukljucujuci detalje o korišcenim metodama za uništavanje, lokaciju mesta za uništavanje kao i primenjene mere bezbednosti i ekološke standarde;
g)    Zalihe kasetne municije, ukljucujuci eksplozivne podmunicije otkrivene posle podnošenja izveštaja o izvršenju programa na koji se odnosi pod-stav 7 (e) ovog stava, i planovima za uništavanje u skladu sa clanom 3 ove Konvencije;
h)    U onoj meri u kojoj je to moguce, velicinu i lokacije svih površina koje su zagadene kasetnom municijom, a nalaze se u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom, ukljucujuci što je moguce više detalja u pogledu tipa i kolicine svake od vrsta zaostale kasetne municije u svakoj od ugroženih oblasti i period njihovog korišcenja;
i)    Status i napredak programa za cišcenje i uništavanje svih vrsta i kolicina zaostale kasetne municije koja je ocišcena i uništena u skladu sa clanom 4 ove Konvencije, ukljucujuci velicinu i lokaciju ocišcene oblasti zagadene kasetnom municijom i pregled svih vrsta zaostale kasetne municije koja je ocišcena i uništena;
j)    Mere koje su preduzete da se obezbedi edukacija o rizicima i, posebno, neodložno i efikasno upozoravanje civila koji žive u oblastima u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom koje su zagadene zaostalom kasetnom municijom;
k)    Status i napredak izvršenja obaveza sadržanih u clanu 5 ove Konvencije radi adekvatnog obezbedivanja, uzimajuci u obzir godine i pol, medicinske pomoci i rehabilitacije, psihološke podrške, kao i socijalnog i ekonomskog ukljucivanja žrtava kasetne municije, kao i prikupljanje svih pouzdanih relevantnih podataka vezano za žrtve kasetne municije;
l)     ime i kontakt institucija kojima je poveren mandat da obezbede informacije i  sprovode mere opisane u ovom stavu;
m)    Iznos nacionalnih resursa, ukljucujuci finansijske, materijalne ili u naturi koji su dodeljeni za implementaciju clanova 3, 4 i 5 ove Konvencije;
n)    Iznose, vrste i destinacije medunarodne saradnje i pomoci predvidene clanom 6 ove Konvencije.

2.    Informacije obezbedene u skladu sa stavom 1 ovog clana bice ažurirane od strane država potpisnica svake godine, pokrivace proteklu kalendarsku godinu i bice podnete u izveštaju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija ne kasnije od 30. aprila svake godine.

3.    Generalni sekretar Ujedinjenih nacija dostavice sve dobijene izveštaje državama potpisnicama.

Da li se sećaš da je Srbija tokom 1999. godine bombardovana kasetnim bombama. Tada je od ovog monstruoznog oružja stradalo više stotina ljudi.

Da li znaš da od zaostalih kasetnih bombi i danas stradaju građani Srbije, uglavnom civili?