Diplomatska konferencija - Dablin 19.-30. maj 2008. - 2

Indeks članaka


Clan 8
Pomoc i pojašnjenja vezana za pridržavanje odredbama Konvencije

1.    Države potpisnice se slažu u pogledu medusobnih konsultacija i saradnje po pitanju sprovodenja odredbi ove Konvencije, i delovace zajedno u duhu saradnje kako bi se omogucilo poštovanje ugovorenih obaveza od strane država potpisnica po ovoj Konvenciji.

2.    Ukoliko jedna ili više država potpisnica žele da pojasne ili traže da razreše pitanja vezana za problematiku pridržavanja odredbama Konvencije od strane druge države potpisnice, mogu da podnesu preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija zahtev za pojašnjenje te problematike toj državi potpisnici. Takav zahtev ce biti propracen svim relevantnim informacijama. Svaka od država potpisnica ce se uzdržavati od neosnovanih zahteva za pojašnjenje, vodeci racuna da se izbegnu zloupotrebe. Država potpisnica kojoj je upucen zahtev za pojašnjenje obezbedice preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, u roku od 28 dana državi potpisnici podnosiocu zahteva sve informacije koje mogu da doprinesu u razjašnjavanju problema.

3.    Ukoliko država podnosilac zahteva ne dobije odgovor preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u datom roku, ili proceni da je odgovor na zahtev nezadovoljavajuci, može isti predmet podneti preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na sledecem sastanku država potpisnica. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija ce preneti zahtev propracen svim odgovarajucim informacijama koje se odnose na zahtev za pojašnjenje svim državama potpisnicama. Sve te informacije ce biti prosledene državi potpisnici od koje se odgovor traži i ona ima pravo da na zahtev odgovori.

4.    Do sazivanja sastanka država potpisnica, bilo koja od zainteresovanih država potpisnica može da zahteva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da svojim dobrim uslugama omoguci zahtevano pojašnjenje.

5.    U slucajevima kada je predmet podnet u skladu sa stavom 3 ovog clana, na sastanku država potpisnica ce se prvo utvrditi da li ce se o ovom predmetu dalje razmatrati, uzimajuci u obzir sve informacije podnesene od strane zainteresovanih država potpisnica. Ukoliko to bude slucaj, na sastanku država potpisnica može da se državama potpisnicama kojih se taj predmet tice predlože nacini i sredstva za dalje pojašnjenje ili rešavanje razmatranog problema, ukljucujuci i zapocinjanje odgovarajucih procedura u skladu sa medunarodnim pravom. U okolnostima kada se o datom predmetu odluci da su u pitanju okolnosti van kontrole države potpisnice kojoj je zahtev podnet, na sastanku država potpisnica mogu da se preporuce odgovarajuce mere, ukljucujuci mere saradnje sadržane u clanu 6 ove Konvencije.

6.    Pored procedura propisanih stavovima 2 do 5 ovoga clana, sastanak država potpisnica može da odluci da usvoji druge opšte procedure ili specificne mehanizme za pojašnjenje pridržavanja, ukljucujuci cinjenice i rešavanje slucajeva nepridržavanja odredbama ove Konvencije za koje bude smatrao da su primerene.

Clan 9
Nacionalne mere za sprovodenje

Svaka od država potpisnica ce preduzeti sve prikladne pravne, administrativne i ostale mere za sprovodenje ove Konvencije, ukljucujuci i nametanje kaznenih mera sa ciljem sprecavanja i suzbijanja aktivnosti koje su zabranjene državi potpisnici ovom Konvencijom, a pocinjene su od strane osoba ili na teritoriji koje su u njenoj nadležnosti ili pod njenom kontrolom.

Clan 10
Rešavanje sporova

1.    Ukoliko dode do spora izmedu dve ili više država potpisnica u pogledu tumacenja ili primene ove Konvencije, države potpisnice kojih se to tice ce se medusobno konsultovati sa izgledima za brzo rešavanje spora putem pregovora ili drugih miroljubivih sredstava po izboru, ukljucujuci obracanje sastanku država potpisnica i obracanje Medunarodnom sudu pravde u skladu sa statutom suda.

2.    Sastanak država potpisnica može da doprinese rešavanju spora svim onim sredstvima koja su prikladna, ukljucujuci pružanje svojih dobrih usluga, pozivanje država potpisnica umešanih u spor da zapocnu izabrane procedure za rešavanje spora i preporucujuci vremenski okvir za primenu dogovorenih procedura.

Clan 11
Sastanci država potpisnica

1.    Države potpisnice redovno ce se sastajati da razmotre i, ukoliko bude potrebno, donesu odluke o bilo kojem predmetu koji je vezan za primenu ili sprovodenje ove Konvencije, ukljucujuci:
a)    delovanje i status ove Konvencije;
b)    predmete koji proizilaze iz izveštaja podnetih po odredbama ove Konvencije;
c)    medunarodnu saradnju i pomoc u skladu sa clanom 6 ove Konvencije;
d)    razvoj tehnologija za cišcenje zaostale kasetne municije;
e)    podnošenje zahteva država potpisnica po clanu 8 i 10 ove Konvencije; i
f)    podnošenje zahteva država potpisnica kao što je predvideno clanom 3 i 4 ove Konvencije.

2.    Prvi sastanak država potpisnica sazivace generalni sekretar Ujedinjenih nacija u roku od godinu dana od stupanja na snagu ove Konvencije. Sledece sastanke sazivace generalni sekretar Ujedinjenih nacija godišnje sve do prve ponovljene konferencije.

3.    Države koje nisu potpisnice ove Konvencije, kao i Ujedinjene nacije, druge relevantne medunarodne organizacije ili institucije, regionalne organizacije, Medunarodni komitet Crvenog krsta, Medunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polmeseca i relevantne nevladine organizacije mogu biti pozvane da prate ove sastanke kao posmatraci u skladu sa dogovorenim proceduralnim pravilima.

Clan 12
Ponovljene konferencije

1.    Ponovljenu konferenciju sazvace generalni sekretar Ujedinjenih nacija pet godina posle stupanja na snagu ove Konvencije.  Dalje ponovljene konferencije ce biti sazivane od strane generalnog sekretara Ujedinjenih nacija ako to zatraži jedna ili više država potpisnica, pod uslovom da interval izmedu ponovljenih konferencija ni u kom slucaju ne bude manji od pet godina. Sve države potpisnice ove Konvencije bice pozivane na svaku ponovljenu konferenciju.

2.    Svrha ponovljene konferencije bice:

(a)    da razmotri delovanje i status Konvencije;
(b)    da razmotri potrebu za sazivanjem narednih sastanaka država potpisnica sadržanih u stavu 2 clana 11 ove Konvencije kao i da utvrdi interval izmedu njih; i
(c)    da donosi odluke o podnetim zahtevima država potpisnica kao što predvida clan 3 i 4 ove Konvencije.

3.    Države koje nisu potpisnice ove Konvencije, kao i Ujedinjene nacije, druge relevantne medunarodne organizacije ili institucije, regionalne organizacije, Medunarodni komitet Crvenog krsta, Medunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i relevantne nevladine organizacije mogu biti pozvane da prate svaku ponovljenu konferenciju kao posmatraci u skladu sa dogovorenim proceduralnim pravilima.

Clan 13
Amandmani

1.    Bilo kada posle njenog stupanja na snagu, svaka država potpisnica može da predloži amandmane Konvencije. Svaki predlog amandmana ce biti saopšten generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija koji ce ga cirkularno poslati svim državama potpisnicama i tražiti od njih mišljenje da li da se sazove dopunska konferencija da bi se razmotrio predlog. Ako vecina država potpisnica obavesti generalnog sekretara Ujedinjenih nacija najkasnije 90 dana od dana slanja cirkulara da podržavaju dalje razmatranje predloga, on ce sazvati dopunsku konferenciju na koju ce biti pozvane sve države potpisnice.

2.    Države koje nisu potpisnice ove Konvencije, kao i Ujedinjene nacije, druge relevantne medunarodne organizacije ili institucije, regionalne organizacije, Medunarodni Crveni krst, Medunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i relevantne nevladine organizacije mogu biti pozvane da prate svaku dopunsku konferenciju kao posmatraci u skladu sa dogovorenim proceduralnim pravilima.

3.    Dopunska konferencija ce se održati neposredno posle sastanka država potpisnica ili ponovljene konferencije ako vecina država potpisnica ne zatraži da bude održana ranije.

4.    Svaki amandman na ovu Konvenciju bice usvojen dvotrecinskom vecinom glasova država potpisnica koje su prisutne i glasaju na dopunskoj konferenciji. Depozitar ce svaki tako usvojen amandman saopštiti državama potpisnicima.

5.    Amandman na ovu Konvenciju stupice na snagu za sve države potpisnice koje su ga usvojile po deponovanju kod depozitara akata o prihvatanju od strane vecine država koje su bile potpisnice u trenutku usvajanja amandmana. Posle toga stupice na snagu za svaku drugu državu potpisnicu na dan deponovanja njenog akta o prihvatanju.

Clan 14
Troškovi i administrativni zadaci

1.    Troškove sastanaka država potpisnica, ponovljenih konferencija i dopunskih konferencija snosice države potpisnice i države koje nisu potpisnice ove Konvencije a prisustvuju im, u skladu sa skalom Ujedinjenih nacija primereno uskladenom.
2.    Troškove koje napravi generalni sekretar Ujedinjenih nacija po clanu 7 i 8 ove Konvencije snosice države potpisnice u skladu sa skalom Ujedinjenih nacija primereno uskladenom.
3.    Izvršenje administrativnih zadataka od strane generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji su mu/joj dodeljeni po odredbama ove Konvencije bice predmet odgovarajuceg mandata Ujedinjenih nacija.

Clan 15
Potpis

Ova Konvencija sacinjena u Dablinu, 30. maja 2008. godine, bice otvorena za potpisivanje u Oslu, za sve države od, i kasnije u sedištu Ujedinjenih nacija u Nju Jorku sve do njenog stupanja na snagu.

Clan 16
Ratifikacija, prihvatanje, odobrenje ili pristupanje

1.    Ova Konvencija je predmet ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja od strane potpisnika.
2.    Konvencija ce biti otvorena za pristupanje bilo koje države koja ga nije potpisala.
6.    Instrumenti ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja bice deponovani kod depozitara.

Clan 17
Stupanje na snagu

1.    Ova Konvencija stupa na snagu prvog dana šestog meseca posle meseca u kojem je trideseti instrument ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja deponovan.
2.    Za svaku državu koja deponuje svoj instrument ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja posle datuma deponovanja tridesetog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, ova Konvencija ce stupiti na snagu prvog dana  šestog meseca posle datuma kada je države potpisnica deponovala svoj instrument ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja.

Clan 18
Privremena primena

Bilo koja država potpisnica može u trenutku ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja da izjavi da ce privremeno primenjivati clan 1 ove Konvencije do njenog stupanja na snagu za tu državu.

Clan 19
Ogranicenja

Clanovi ove Konvencije nece biti predmet ogranicenja.

Clan 20
Trajanje i odustajanje

1.    Ova Konvencija bice neogranicenog trajanja.
2.    Svaka država clanica ce, u ostvarenju svoje nacionalne suverenosti, imati pravo da odustane od ove Konvencije. O takvom odustajanju obavestice sve ostale države potpisnice, depozitara i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Takav instrument odustajanja ukljucice potpuno objašnjenje razloga tog odustajanja.
3.    Ovakvo odustajanje stupice na snagu tek šest meseci posle primanja istrumenta o odustajanju od strane depozitara. Ukoliko se, posle isteka tog perioda od šest meseci, država potpisnica  angažuje u oružani sukob, odustajanje nece stupiti na snagu pre završetka oružanog sukoba.


Clan 21
Odnosi sa državama koje nisu potpisnice Konvencije

1.    Svaka država potpisnica ohrabrivace države koje nisu potpisnice ove Konvencije da ratifikuju, prihvate, odobre ili pristupe ovoj Konvenciji sa ciljem da se sve države privuku da pristupe Konvenciji.
2.    Svaka država potpisnica obavestice vlade svih država koje nisu potpisnice ove Konvencije, vezano za stav 3 ovog clana, o svojim obavezama po odredbama ove Konvencije, promovisace norme koje ona uspostavlja i ucinice sve napore da obeshrabri države koje nisu potpisnice Konvencije da upotrebljavaju kasetnu municiju.
3.    Bez obzira na odredbe clana 1 Konvencije, i u skladu sa  medunarodnim pravom, države potpisnice, njihovo vojno osoblje ili državljani mogu da se angažuju u vojnoj saradnji i operacijama sa državama koje nisu potpisnice Konvencije koje bi mogle biti angažovane u aktivnostima koje su zabranjene Konvencijom.

4.    Ništa u stavu 3 ovog clana ne dopušta državi potpisnici da:

(a)    razvija, proizvodi ili na drugi nacin pribavlja kasetnu municiju;
(b)    sama stvara zalihe ili vrši transfer kasetne municije;
(c)    sama upotrebljava kasetnu municiju; ili
(d)    izricito zahteva upotrebu takve municije u slucajevima kada je izbor upotrebljene municije njeno iskljucivo pravo.


Clan 22
Depozitar

Generalni skretar Ujedinjenih nacija ovim se oznacava kao depozitar ove Konvencije.

Clan 23
Autenticni tekstovi

Tekstovi ove Konvencije na engleskom, arapskom, kineskom, španskom, francuskom i ruskom podjednako su autenticni.

Da li se sećaš da je Srbija tokom 1999. godine bombardovana kasetnim bombama. Tada je od ovog monstruoznog oružja stradalo više stotina ljudi.

Da li znaš da od zaostalih kasetnih bombi i danas stradaju građani Srbije, uglavnom civili?