O nama

vizija

Udruženje građana "Akcijа i pomoć" je dobrovoljno, nevlаdino i neprofitno udruženje, koje se zalaže za sprečavanje pojava koje uzrokuju invaliditet. Udruženje je u svom radu posebno fokusirano na zabranu kasetne municije kao i na prihvatanje i poštovanje svih odredaba Konvencije o kasetnoj municiji.

Konačni kraj patnji i stradanja uzrokovanih ubojnim sredstvima u društvu u kome osobe sa invaliditetom ostvaruju sva svoja prava shodno odredbama Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

misija

Misija Udruženja "Akcija i pomoć" je iskorenjivanje uzroka invaliditeta i puna implementacija obaveza pomoći žrtvama kao i unapređenje i poštovanje prava osoba sa invaliditetom određenih Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.Ciljevi Udruženjа su:

  • Pružanje podrške i pomoći žrtvama ubojnih sredstava.
  • Zagovaranje pristupanja i poštovanja Konvencije o kasetnoj municiji.
  • Zagovaranje sprovođenja Sporazuma o zabrani protivpešadijskih mina.
  • Univerzalizacija i sprovođenje odredaba Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
  • Podrška sprovođenju nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu prava osoba sa invaliditetom.

Da li se sećaš da je Srbija tokom 1999. godine bombardovana kasetnim bombama. Tada je od ovog monstruoznog oružja stradalo više stotina ljudi.

Da li znaš da od zaostalih kasetnih bombi i danas stradaju građani Srbije, uglavnom civili?